Høring - NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.07.2010

Vår ref.: 10/1904 TME

Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen


Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I. Banklovkommisjonens utredning er den første av to selvstendige utredninger om tilpasninger i de private skattebegunstigede pensjonslovene (foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning) til ny alderspensjon i folketrygden. Banklovkommisjonen har i denne omgang utredet lovendringer som er nødvendige for at private skattebegunstigede tjenestepensjonsordninger kan tilpasses nye regler i folketrygden om fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av pensjoner som trer i kraft 1. januar 2011.

Banklovkommisjonens utredning er foreløpig kun tilgjengelig i elektronisk versjon. 
Trykket utgave av utredningen vil bli ettersendt så snart denne foreligger.

Frist for å avgi høringsmerknader er 23. juli 2010. Det bes om at høringsinnspillene oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                         Åse Natvig
                                                                                         underdirektør

Vedlegg: Liste over høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Coop NKL BA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
HSH
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet