Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik

Barne- og likestillingsdepartementet sender "NOU 2017:12 Svikt og svik" på høring. Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene, og gi anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Utvalget ble også bedt om å utrede hvorvidt man bør opprette en fast granskningskommisjon for alvorlige barnevoldssaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2017

Vår ref.: 17/3551

Høringsbrev

Barne- og likestillingsdepartementet sender "NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt"på høring.

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene, og gi anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Utvalget ble også bedt om å utrede hvorvidt man bør opprette en fast granskningskommisjon for alvorlige barnevoldssaker.

Utredningen kan hentes her: NOU 2017:12

Vi ber om kommentarer til utredningen innen 30. november 2017.

Høringsnotatet er lagt ut på: Regjeringen.no.  Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no (grønn knapp).

Med hilsen 

Eli Grut   (e.f.)
avdelingsdirektør
 
 
 

Tommy André  Knutsen
seniorrådgiver

1. Barneombudet
2. Barne-, ungdoms- og familieetaten
3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
4. Barnevernsproffene
5. Barnehusene
6. Datatilsynet
7. Den Norske Advokatforening
8. Den norske Legeforening
9. Berørte departementer
10. Fellesorganisasjonen (FO)
11. Fylkesmennene
12. Helsedirektoratet
13. Kommunene
14. Kommunenes Sentralforbund (KS)
15. Kriminalomsorgen, regionkontorene
16. Landets regionale helseforetak
17. Landsforeningen for barnevernsbarn
18. LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
19. Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
20. Personvernnemnda
21. Politidirektoratet
22. Politiets fellesforbund
23. Regjeringsadvokaten
24. Redd Barna
25. Riksadvokaten
26. Statens helsetilsyn
27. Statsadvokatembetene
28. Stortingets ombudsmann for forvaltningen
29. Utdanningsdirektoratet
30. Voksne for barn
31. Kripos
32. Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
33. Barnesakkyndig kommisjon
34. Sametinget