Høring - Nye tollkvoter for bær i konservesforskriften

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien. Fastsatt 8. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2007

Vår ref.: 200601225-/

I forskrift om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien av 5. juli 2002 (heretter konservesforskriften) er det fastsatt tollkvoter for jordbær, bringebær og solbær for sesongene 2002/03 til 2006/2007 (vedlegg 3 til forskriften).  

Vedlagt sendes på høring forslag til nye tollkvoter for jordbær, bringebær og solbær for sesongene 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010.  Denne revisjonen er konsentrert om tollkvoter for bær, og det er ikke sett på andre sider av forskriften. 

Konservesforskriften har som formål å stimulere til innenlands produksjon av råvarer til konservesindustrien, jfr. forskriftens § 1.  Innenfor dette formålet skal industrien sikres nødvendig supplement av importert råvare til lavest mulig tollbelastning.  

Kvotene for tollfri import av jordbær, bringebær og solbær fastsettes på grunnlag av behovet for importert råvare som supplement til norsk produksjon. Statens landbruksforvaltning (SLF) har som grunnlag for fastsettingen av nye kvoter for de neste tre årene vurdert konkurransesituasjonen og markedsutviklingen for de tre bærslagene; herunder prognoser for norsk produksjon og industriens forbruk av bær de kommende årene. Industrien og produsentmiljøene har gitt innspill til dette arbeidet.  

Ved fastsetting av tollkvotene ved forskriftsrevisjonen i 2002 ble det lagt til grunn en målsetting om at norsk produksjon av jordbær og bringebær skulle dekke rundt halvparten av forbruket i industrien. Ambisjonene var noe mindre for solbær. For bringebær er denne målsettingen nådd, mens for jordbær og solbær har norsk produksjon de siste årene vært noe mindre enn målsettingen fra 2002.    

Landbruks- og matdepartementet har i forslaget til nye tollkvoter lagt til grunn omtrent samme mål for norsk produksjon som i 2002.  Dette innebærer en fortsatt økning av norsk produksjon av jordbær og solbær og følgelig en nedtrapping fram mot 2010 av de tollfrie kvotene for disse bærslagene, jfr. forslaget.   

I forslaget til kvoter for jordbær er det lagt til grunn et relativt stabilt forbruk i industrien på om lag 4500 tonn og en gradvis økning av norsk produksjon til omlag 2000 tonn i 2009/2010. For solbær er det lagt til grunn en nedjustering av totalbehovet for industrien fra 2300 tonn til 2000 tonn, og en forventning om en økende norsk produksjon til rundt 1000 tonn i 2009/2010. For bringebær er det lagt til grunn et forbruk på 2300 tonn og en norsk produksjon av industribær på dagens nivå (1300 tonn). Tollkvoten er foreslått stabil på 1000 tonn de kommende årene.  

På bakgrunn av signaler nylig fra markedet ber vi om at høringsinstansene spesielt vurderer anslaget over forventet forbruk av bær i industrien.   

Høringsfristen for de nye tollkvotene er satt til 29. mars 2007.  Det bes om at eventuelle innspill sendes elektronisk til nina.mosseby@lmd.dep.no.

 

Med hilsen

 

Henrik Einevoll 
avdelingsdirektør                                                            Nina Mosseby
                                                                                          rådgiver

Kopi: SLF

UTKAST

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien. 

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet XX.XX 2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5, samt kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600.  

I forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien gjøres følgende endringer: 

§ 1 Vedlegg 3 til forskriften skal lyde:

Vedlegg 3

 

Kvantum, tonn

Kvoteår

Jordbær

Bringebær

Solbær

2007/2008

2700

1000

1300

2008/2009

2600

1000

1150

2009/2010

2500

1000

1000

 

§ 2 Ikrafttredelse

            Denne forskriften trer i kraft fra dags dato.

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norges Gartnerforbund
 • COOP NKL BA
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • TINE BA
 • Gartnerhallen A/L
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Solbærprodusentenes interesseorganisasjon v/ Per Simon Mustvedt
 • Norges Bærdyrkerlag

 

 

 

Til toppen