Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - unntak fra hvitvaskingsloven på lotterifeltet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i hvitvaskingsforskriften som gjør unntak fra hvitvaskingslovens anvendelsesområde for særskilte typer tilbydere av spilltjenester.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/2417

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i hvitvaskingsforskriften som gjør unntak fra hvitvaskingslovens anvendelsesområde for særskilte typer tilbydere av spilltjenester.

Forslaget til unntak omfatter foreningsbingo (bingo uten entreprenør, herunder radio/TV-bingo) og lotterier med hjemmel i lotteriforskriften § 6. Bakgrunnen for forslaget er at Lotteritilsynet, etter en konkret risikovurdering knyttet til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering ved misbruk av de nevnte typene spilltjenester, anbefaler at tjenestetilbyderne får unntak fra hvitvaskingslovens plikter.

Lotteritilsynets risikovurdering og Finansdepartementets høringsnotat er vedlagt dette høringsbrevet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. oktober 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Finanstilsynet
Frivillighet Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
ØKOKRIM