Høring - utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger og utkast til forskrift om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 og endringer i ny § 11-13 tredje ledd i folketrygdloven

To forskrifter trådte i kraft 1.3.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2010