Høring – beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak

Hvordan Basel I-gulvet skal beregnes for banker som benytter interne modeller for å beregne det konsoliderte kapitalkravet (IRB-banker), og som har eierandeler (deltakerinteresser) i forsikringsforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2016

Vår ref.: 16/2341

I forbindelse med praktiseringen av det nye regelverket om konsolidering av kapitalkrav for bank og forsikring som trådte i kraft 31. januar 2016, har det oppstått en uklarhet om hvordan Basel I-gulvet skal beregnes for banker som benytter interne modeller for å beregne det konsoliderte kapitalkravet (IRB-banker), og som har eierandeler (deltakerinteresser) i forsikringsforetak.  

Finanstilsynet har i brev og høringsnotat 23. mai 2016 med utkast til forskriftendring redegjort for hvilken fortolkning som bør legges til grunn. For å klargjøre og presisere regelverket har Finanstilsynet foreslått noen endringer i gjeldende forskrifter, herunder at forsikringsforetak ikke skal inngå i bestemmelsen om konsolidering ved beregningen av gulvkrav. Slike investeringer skal behandles som i den ordinære beregningen av kapitalkrav, dvs. at den delen av ansvarlig kapital som etter fradragsreglene ikke skal trekkes fra, skal inkluderes i beregningsgrunnlaget på konsolidert basis med risikovekt 250 prosent.

Departementet ber om merknader til vedlagte høringsnotat og forskriftsutkast innen 19. august 2016. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Finansdepartementet per e-post til: postmottak@fin.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og hvis aktuelt forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater, virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer mv. som ikke er oppført på adressatlisten.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør 

Institusjon

Adresse

Postnummer

Alle departementene

 

 

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 Vika

0125 OSLO

AktuarKonsulenters Forum

Lofthus terasse 17 A

0588 OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Postboks 5 St. Olavs plass

0130 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Banklovkommisjonen

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151 OSLO

Brønnøysundregistrene

 

8910 BRØNNØYSUND

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts gt 9

0164 OSLO

Den Norske Aktuarforening

Maridalsveien 91

0461 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 2914 Solli

0230 OSLO

Direktoratet for økonomistyring

Postboks 7154 St. Olavs plass

0130 OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Postboks 1107 Sentrum

0104 OSLO

EVRY

Postboks 494 Skøyen

0213 OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

Postboks 2700 St.Hanshaugen

0131 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika

0123 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen

0404 OSLO

Handelshøyskolen BI

 

0442 OSLO

Handelshøyskolen i Bodø

Mørkvedtråkket 30

8026 BODØ

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Bontelabo 2

5003 BERGEN

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsens gt. 5

0152 OSLO

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

Kjølnes Ring 56

3918 PORSGRUNN

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Postboks 133

6851 SOGNDAL

Kommunalbanken

Postboks 1210 Vika

0110 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805 BERGEN

KS

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gt. 11

0181 OSLO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Postboks 8048 Dep

0031 OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Naustdalsvegen 5

6800 FØRDE

Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 443

0213 Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Postboks 373

1326 LYSAKER

Nordic Trustee

Postboks 1470 Vika

0116 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaards gt. 34

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Parkveien 55

0256 OSLO

Norges Handelshøyskole

Helleveien 30

5035 BERGEN

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Postboks 1417 Vika

115 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augusts gt. 9

0164 OSLO

Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Rederiforbund

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Norges Røde Kors

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norsk Kapitalforvalterforening

Postboks 1524 Vika

0117 OSLO

Norsk Landbrukssamvirke

Postboks 9347 Grønland

0135 OSLO

Norsk Venture

Postboks 1730 Vika

0121 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

Postboks 1644 Vika

0119 OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Postboks 1419 Vika

0115 OSLO

NOS Clearing ASA

Postboks 246 Sentrum

0103 OSLO

NTL-Skatt

Youngs gt. 11

0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Pensjonskasseforeningen

Postboks 2417 Solli

0217 OSLO

Personskadeforbundet LTN

Hausmannsgate 19

0182 OSLO

Regelrådet

 

post@regelradet.no

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Regnskap Norge

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Riksadvokaten

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatterevisorenes Forening

Moloveien 20

8002 BODØ

Småbedriftsforbundet

Postboks 453 Sentrum

6401 MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521 Solli

0202 OSLO

Statens Pensjonskasse

Postboks 5364 Majorstuen

0304 OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Hansteensgt. 2

0253 OSLO

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Postboks 720 Sentrum

0106 OSLO

Unio

Stortingsgt. 2

0158 OSLO

Universitetet i Agder

Servicebox 422

4604 KRISTIANSAND

Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo

Postboks 6706

0130 OSLO

Universitetet i Tromsø

 

9037 TROMSØ

Verdipapirfondenes Forening

Postboks 2524 Solli

0202 OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051 OSLO

Virke Inkasso

Boks 2900 Solli

0230 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

Økonomiforbundet

Østregate 23

2317 HAMAR