Høring – endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2019

Vår ref.: 19/1064

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. mai 2019.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør

Trond Rakkestad
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Autismeforeningen i Norge
 • BAR-barn av rusmisbrukere
 • Barne-, likestillingsdepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  
 • Barne - og Ungdomsrevmatikergruppen (BURG)
 • BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
 • Cerebral Parese foreningen
 • Den Norske Advokatforening
 • Det norske diakonforbund
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen Norges døvblinde
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesmennene
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helsedirektoratet
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landets kommuner
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) 
 • Landsforeningen for Utviklingshemmede og Pårørende
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • M.E. Nettverket i Norge 
 • ME-foreningen
 • Mental Helse Norge
 • NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemminger
 • NITO
 • Norges blindeforbund
 • Norges døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Epilepsiforbund 
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) 
 • Norsk Tourette Forening 
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for barnevernsforeldre
 • Organisasjonen Voksne for Barn
 • Pasient- og brukerombudene
 • PIO-Pårørendesenteret i Oslo
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Pårørendealliansen 
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Samferdselsdepartementet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Unge duer
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS