Høring – endring og videreføring av boliglånsforskriften

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag om endring og videreføring av boliglånsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2018

Vår ref.: 17/4386

Finansdepartementet har etter finansforetaksloven § 1-7 hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere krav til finansinstitusjoner ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet. Med hjemmel i finansforetaksloven fastsatte Finansdepartementet 15. juni 2015 en forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015. Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglåns­forskriften). Boliglånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018.

Finansdepartementet ba i brev 10. november 2017 Finanstilsynet om å vurdere om boliglånsforskriften bør avvikles, eller om forskriften bør videreføres som den er eller i justert form. I brevet ba Finansdepartementet om en vurdering av veksten i boligpriser og gjeld i norske husholdninger, og hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen. Tilsynet ble også bedt om å vurdere hvordan forskriften har påvirket bankenes utlånspraksis og hvilke effekter de særskilte kravene i Oslo har hatt. Finans­departementet ba Finanstilsynet innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i dette arbeidet.

Finanstilsynet kom med sin vurdering i brev 28. februar. Finanstilsynet foreslår å videreføre forskrifts­regulering av bankenes utlånspraksis, men foreslår at det i ny boliglåns­forskrift gjøres enkelte endringer sammenlignet med dagens forskrift. Tilsynet foreslår at kravet om maksimal belåningsgrad på 60 pst. for lån til sekundærbolig i Oslo oppheves, og at bankenes fleksibilitet til å gi lån som ikke oppfyller alle krav i forskriften, settes til 8 pst. i hele landet. Finanstilsynet foreslår å presisere at lån med pant i bolig også omfatter lån med pant i fritidseiendom. Videre foreslår tilsynet å presisere at krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsbetaling på gitte vilkår ikke skal gjelde for seniorlån.

Finanstilsynet foreslår at forskriften skal gjelde på ubestemt tid. Finanstilsynet skriver i høringsnotatet at de vil komme tilbake til Finansdepartementet med råd om endringer, eventuelt avvikling, av forskriften dersom utviklingen i låne- og boligmarkedet gir grunnlag for det.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 11. april 2018.

For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Siren Solhaug
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendom Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet