Høring — fortrinnsberettigende obligasjoner

Høringsfrist 8. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2006

  • Høringsfrist: 8. mai 2006
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format.

Resultat: Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) om lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)