Høring — hjemmel til å innhente politiattest for ansatte og andre med tjeneste for Norges Bank

Høringsfrist: mandag 3. oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.10.2005
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Resultat: Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) om lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)