Høring — hjemmel til å innhente politiattest for ansatte og andre med tjeneste for Norges Bank

Høringsfrist: mandag 3. oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1267 FM CN

22.08.05

Høring – hjemmel til å inntente politiattest for ansatte og andre med tjeneste for Norges Bank

Norges Bank har anmodet Finansdepartementet om å fremme lovforslag som gir hjemmel til å innhente politiattest for alle ansatte i Norges Bank og andre med tjeneste for banken. Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om slik lovhjemmel for Norges Bank.

Norges Bank har i brev 1. februar 2005 rettet en henvendelse til Justisdepartementet med anmodning om tillatelse til å innhente politiattest for bankens ansatte m.v. gjennom en endring i strafferegistreringsforskriften, slik at Norges Bank blir gitt hjemmel i forskriften direkte. Justisdepartementet har imidlertid i brev 11.03.05 til Norges Bank meddelt at det i de siste årene har vært fast praksis at krav om politiattest i forbindelse med vandelskontroll hjemles i spesiallovgivningen. Det er fra Justisdepartementet videre opplyst at denne praksis er foreslått videreført i NOU 2003:21, med den følge at strafferegistreringsloven med tilhørende forskrifter blir opphevet. Justisdepartementet uttalte også i brevet at krav om politiattest for ansatte i Norges Bank eventuelt bør hjemles i sentralbankloven, som hører under Finansdepartementet.

Norges Bank har begrunnet anmodningen om hjemmel med sikkerhetsmessige behov. Det er i Norges Banks brev 1. februar 2005 til Justisdepartementet uttalt bl.a.:

”Bakgrunn

I kjølvannet av NOKAS-ranet har Norges Banks styringsorganer besluttet at det skal gjennomføres en samlet gjennomgang av sikkerheten i Norges Bank. Som ledd i en slik gjennomgang ble det nedsatt et utvalg med representanter fra Norges Bank og fra Politidirektoratet, (og representanter oppnevnt avdirektoratet fra Kriminalpolitisentralen og Oslo politidistrikt). Utvalget avga sin rapport i august 2004 og den ble deretter lagt frem for Norges Banks hovedstyre.

Et av tiltakene som utvalget har vurdert er sikkerheten knyttet til personell som har adgang til Norges Banks lokaler eller andre lokaler som banken disponerer. Flere elementer inngår i en slik sikkerhetsvurdering, men undersøkelser med hensyn til eventuelle tidligere straffbare forhold står spesielt sentralt.

Etter forskrift om strafferegistrering av 20.12.74 kan politimesteren som kjent utferdige politiattest i andre tilfelle enn for strafferettspleien, men da bare i spesielle tilfeller oppregnet i forskriften. I forskriften § 12 nr 5 er Politidirektoratet gitt hjemmel til å gi samtykke til utferdigelse av politiattest også i andre tilfelle.

Tidligere tillatelser

Med hjemmel i forskriften § 12 nr 5 er det tidligere gitt samtykke til at det innhentes politiattest ved ansettelse i flere avdelinger i Norges Bank og ved tilsetting eller lignende i selskapet (NOKAS) som 01.07.01 overtok kontanthåndtering som til da var utført i Norges Bank. Vi vedlegger kopi av Justisdepartementets rundskriv G-69/99 datert 30.08.99.

Norges Bank ønsker nå at alle avdelinger og enheter i banken skal være omfattet av tillatelsen. Et ytterligere siktemål med vår henvendelse er gjennom forskriftsendringen å få presisert hva som omfattes av begrepet "tilsettinger og lignende " og i tilfelle utvide dette til å omfatte alle med tjenestelig tilgang til lokaler som Norges Bank disponerer.

Av avdelinger og områder som i dag ikke er omfattet kan blant annet nevnes Norges Bank Pengepolitikk (Markedsoperasjonsavdelingen er likevel omfattet), Fellestjenester som for eksempel informasjonsenheten, innkjøp, regnskap. Juridisk avdeling er heller ikke omfattet av gjeldende samtykke. I tiden etter at tillatelsene er gitt er det gjennomført endringer i organisasjonsstrukturen og avdelingsbenevnelsene i banken, hvilket også øker behovet for en oppdatert og klargjørende fastsetting av tillatelsenes omfang.

Behov for å innhente politiattest for alle i Norges Bank

Alle ansatte i Norges Bank vil i noen grad få tilgang til informasjon av sikkerhetsmessig betydning, dels gjennom sine arbeidsoppgaver direkte, dels gjennom mer generell intern informasjon og dels gjennom tilgangen de har til banken gjennom adgangssystemene og de sikkerhetssystemer som den ansatte gjennom sitt arbeid og ansettelse er gitt kunnskap om. Det er derfor bankens klare oppfatning at det bør være adgang til å undersøke tidligere strafferettslig vandel for alle ansatte i Norges Bank. Vi går ikke i brevet her inn på de nærmere sikkerhetsmessige hensyn, men henviser til direkte kontakt med bankens sikkerhetssjef Arne Haugen dersom det er behov for en nærmere redegjørelse om de sikkerhetsmessige grunner for vår anmodning.

Som nevnt ovenfor ønsker banken at også personer med tilgang til bankens lokaler og lokaler som banken disponerer bør være omfattet av tillatelsen selv om det ikke foreligger et ansettelsesforhold til Norges Bank. Norges Bank har behov for tjenester fra eksterne leverandører - både sporadisk og tjenester av mer kontinuerlig art. Personell med kriminell fortid kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko selv ved enkeltstående oppdrag. Vi ønsker derfor at tillatelsen skal omfatte både alle ansatte og andre som på annen måte, gjennom oppdrag eller tjeneste for banken, gis adgang til lokaler som banken disponerer.

Behov for gjentatt utstedelse etter en viss tid

De grunner som er anført for at det kan kreves politiattest ved tilsettingen, vil også tale for en viss kontinuitet og oppfølging senere. Det er mulig en slik reutstedelse kan anses hjemlet i en formulering som er foreslått nedenfor, men for å ha en klar hjemmel foreslås dette tatt inn uttrykkelig. Norges Bank har i sitt interne utredningsarbeid foreslått en godkjenningsperiode på 5 år. Et nytt punktum i den foreslåtte bestemmelsen kan for eksempel være: "Ny politiattest kan utferdiges hvert 5. år."

Endring av registreringsforskriften

Vi antar at det idette tilfellet vil være mest hensiktsmessig å fastsette en ny hjemmel i forskriften § 12 nr 4, og ikke benytte hjemmelen for andre tilfelle i § 12 nr 5. Det kan blant annet vises til at det foreslås gitt samtykke for ansatte og andre knyttet til Norges Bank som helhet. Som det fremgår av § 12 nr 4 er det tidligere gitt tillatelser til for eksempel Direktoratet for toll- og særavgifter, Helsedirektoratet, Riksarkivet, Luftfartsverket, Arbeidsdirektoratet og Sjømannskontorene. Direktoratet for sivilt beredskap. En mulig formulering av ny bokstav p) i § 12nr 4 kan være:

”p) til Norges Bank i forbindelse med tilsettinger, herunder også overfor allerede ansatte og innleid arbeidskraft. Det samme gjelder overfor personer som på annen måte gis adgang til lokaler som Norges Bank disponerer. Det kan kreves uttømmende attest. "Ny politiattest kan utferdiges hvert 5. år."”

Norges Bank har i brev 6. juni 2005, på bakgrunn av brevet 11. mars 2005 fra Justisdepartementet, fremmet forslag overfor Finansdepartementet om en ny bestemmelse i sentralbankloven som gir hjemmel til å kreve politiattest for ansatte og andre med tilgang til bankens lokaler.

Norges Bank antar at en bestemmelse som gir lovhjemmel for å innhente politiattest for alle ansatte i Norges Bank og andre med tjeneste for banken i tilfelle bør tas inn i sentralbankloven av 24. mai 1985, som et nytt siste ledd i § 11 om bankens ansatte.

Norges Bank har foreslått følgende ordlyd:

"Hovedstyret kan bestemme at den som skal utføre tjeneste eller arbeid for banken må legge fram tilfredsstillende politiattest. Hovedstyret kan bestemme at det skal innhentes politiattest også for personer med allerede inngått arbeids- eller tjenesteforhold i banken og for personer som på annen måte enn arbeids- eller tjenesteforhold oppholder seg i lokaler som banken disponerer. Det kan kreves uttømmende politiattest hvor også eventuelle verserende saker tas med. Ny politiattest kan kreves etter 5 år ".

Etter Finansdepartementets vurdering har lovhjemmelen alternativt vurderes som følger:

”Hovedstyret kan bestemme at den som skal utføre tjeneste eller arbeid for banken må legge fram tilfredsstillende politiattest. Hovedstyret kan bestemme at det skal innhentes politiattest også for personer med allerede inngått arbeids- eller tjenesteforhold i banken og for personer som gjennom oppdrag eller tjeneste for banken gis adgang til lokaler banken disponerer. Det kan kreves uttømmende politiattest der også verserende saker anmerkes. Ny politiattest kan kreves hvert 5 år”.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelse innen mandag 3. oktober 2005. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen NAVO
LO
Datatilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
Norges Bank
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM