Høring – antall terminer for betaling av petroleumsskatt

Finansdepartementet sender på høring forslaget i kapittel 3 i vedlagte rapport om å øke antall terminer for betaling av petroleumsskatt, samt å fordele en eventuell tilleggsbetaling på flere terminer.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.08.2024

Vår ref.: 23/3245

Finansdepartementet sender på høring forslaget i kapittel 3 i vedlagte rapport om å øke antall terminer for betaling av petroleumsskatt, samt å fordele en eventuell tilleggsbetaling på flere terminer. Rapporten er tilgjengelig her: Arbeidsgruppe for statens transaksjoner og pengemarkedet har levert sin rapport - regjeringen.no

Staten har sin konto i norske kroner i Norges Bank. Inn- og utbetalinger fra statens konto er den viktigste årsaken til variasjoner i strukturell likviditet. Strukturell likviditet er bankenes ikke-bundne innskudd i sentralbanken før Norges Banks markedsoperasjoner. Når private aktører betaler for eksempel skatt til staten, trekkes beløpet fra aktørenes konti i banksystemet, og bankene overfører det til statens konto i Norges Bank. Dette fører til et fall i strukturell likviditet. Motsatt vil utbetalinger fra staten til private aktører øke likviditeten i banksystemet.

I juni 2023 satte Finansdepartementet ned en arbeidsgruppe for å se på hvordan statens transaksjoner påvirker pengemarkedet. Svingninger i strukturell likviditet kan påvirke påslagene i pengemarkedet, og utslagene kan bli særlig store dersom strukturell likviditet faller til lave nivåer. Høsten 2022 førte en rekordstor innbetaling av petroleumsskatt til at påslagene i pengemarkedet steg kraftig.

For å gjøre systemet mer robust for både svingninger i petroleumsprisene og høyere priser, anbefaler arbeidsgruppen at antall terminer for betaling av petroleumsskatt økes fra seks til ti, samt at hver tilleggsbetaling fordeles på flere terminer, slik at ikke én innbetaling blir svært stor.

Departementet mener at endringene som foreslås bør tre i kraft slik at de gjelder for betaling av terminskatt for et helt inntektsår og etterfølgende år. Departementet legger derfor til grunn at eventuelle endringer skal gjelde for betaling av terminskatt for inntektsåret 2025 og senere år. Siste innbetaling etter de gamle reglene blir da 1. juni 2025, og første innbetaling etter de nye reglene blir 1. august 2025.

Vi ber om at høringsinstansene forelegger høringen for berørte underliggende etater og tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på den vedlagte adresselisten.

Fristen for å sende inn høringssvar er 5. august 2024. Høringsuttalelse gis ved å bruke den digitale løsningen «Send inn høringssvar» på : Høring – antall terminer for betaling av petroleumsskatt - regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                       Ingvild Brandal Gaasemyr
                                                                       lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Norges Bank
Offshore Norge
Oljeskattekontoret
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Skatteforsk – Centre for Tax Research
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum