Høring av fire forskrifter til ny barnevernslov

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet. Forskrift om samtaleprosess. Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner. Forskrift om sentre for foreldre og barn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2022

Vår ref.: 22/2228

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring fire forskrifter til ny barnevernslov. Ny barnevernslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og er forventet å tre i kraft 1. januar 2023. De fire høringsforskriftene som følger vedlagt gjelder henholdsvis barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda (i dag kalt fylkesnemnda), forslag til forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner, og forslag til forskrift om sentre for foreldre og barn.

Departementet ber høringsinstansene om å behandle høringsnotatene hver for seg, og at uttalelsen utformes slik at det skilles tydelig mellom høringsnotatene.

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet

Forskriften er en utdyping av innholdet i barnets rett til medvirkning i ny barnevernslov § 1-4. I hovedsak utgjør forskriften en videreføring av dagens forskrift om medvirkning, men det er et økt fokus på viktigheten av at barnet forberedes for å kunne være i stand til å medvirke. Dette betyr blant annet at det i forskriften er tydeliggjort at barnet må få tilpasset informasjon om saken sin, og at samtalesituasjonen i størst mulig grad bør oppfattes som trygg for barnet. I tillegg gis det i forskriften også regler for gjennomføring av barnets medvirkning i barneverns- og helsenemnda, jf. ny barnevernslov § 14-13.

Forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda

Samtaleprosess er en alternativ prosessform for behandling av saker i barneverns- og helsenemndene. Prosessformen ble vedtatt som en varig ordning fra 1. juli 2020. Det er utarbeidet Retningslinjer for samtaleprosess i fylkesnemndene (2016). Departementet mener det er behov for en regulering som er mer forpliktende enn retningslinjer, og foreslår derfor en nærmere regulering av prosessformen i forskrift. Samtaleprosess er frivillig og forutsetter at partene samtykker. Den nye forskriften skal sikre en mer ensartet og forutsigelig prosess, og understreker blant annet barn sin rett til medvirkning. Når barn er part i saken, er det viktig med særlig tilrettelagt informasjon. Det er lagt særlig vekt på å tydeliggjøre nemndleder sitt ansvar for å klarlegge at partene i saken reelt sett har forstått hva et samtykke til samtaleprosess innebærer og for å ivareta hensynet til barnets beste under hele prosessen. Prosessformen stiller høye krav til nemndleder. Departementet foreslår derfor å presisere nemndleders særlige ansvar i de ulike bestemmelser i forskriften.

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner, og forskrift om sentre for foreldre og barn

Høringsnotatet inneholder forslag til ny forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner. Forskriften samler bestemmelser om kvalitet, godkjenning og internkontroll i barnevernsinstitusjoner i én felles forskrift. Som i dag omfatter forskriften også omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Forslaget til ny forskrift viderefører i stor grad innholdet i dagens forskrifter om kvalitet og godkjenning, men med enkelte språklige, strukturelle og begrepsmessige endringer. Noen av disse endringene har direkte sammenheng med hvordan den nye barnevernsloven er utformet. Blant annet er enkelte krav flyttet inn i loven fra dagens forskrifter. I tillegg inneholder ny lov enkelte nye krav som påvirker hvordan forskriften bør utformes. Dette gjelder særlig krav til godkjenning av statlige institusjoner og nye krav til kompetanse og bemanning. 

Forslaget inneholder også enkelte innholdsmessige endringer sammenlignet med dagens forskrifter.

Høringsnotatet inneholder også et forslag til en ny forskrift om sentre for foreldre og barn. Denne viderefører i stor grad innholdet i dagens senterforskrift, men er på samme måte som forslaget til ny kvalitets- og godkjenningsforskrift tilpasset ny barnevernslov. Forskriftsutkastet er også tilpasset departementets forslag til forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner og forslag til ny tilsynsforskrift som ble sendt på høring i april 2022.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsfristen for alle forskriftene er 21. oktober 2022. Høringsnotatene er også lagt ut på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatene kan rettes til:

Forskriften om barns medvirkning i barnevernet: Christina Kullmann Five, telefon 22 24 25 73, eller epost ckf@bfd.dep.no

Forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda: Ragnhild Bø Gjersøyen, telefon 22 24 26 41, eller epost rab@bfd.dep.no

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner, og forskrift om sentre for foreldre og barn: Christian Henningsen, telefon 22 24 24 14, eller epost cfh@bfd.dep.no

Med hilsen

Mette Kristin Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

Christina Kullmann Five

utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere - BAR

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (Frk)

Frelsesarmeen

Forum for barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

KS

Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Lærernes Yrkesforbund

Mental Helse Ungdom

MiRA ressurssenter fsakenjor kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Press – Redd Barna Ungdom

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stendi

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)