Høring av forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2011

Vår ref.: 09/1553 SL TOK

Høring av forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

Departementet foreslår at det innføres bestemte objektive vilkår i merverdiavgiftsloven § 3-11 tredje ledd for når avgiftsplikt inntrer ved utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 15. september 2011.
Høringsuttalelser bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør
                                                             Tina Overå Kjøk
                                                             rådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arkitektbedriftene i Norge Postboks 5482 Majorstuen 0305 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bit Reiseliv AS Postboks 5465 Majorstuen 0305 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Foreningene Næringseiendom Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johansg. 25 0159 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kristelig Folkeparti Øvre Slottsg. 18/20 0157 OSLO
Kristelig Folkepartis Ungdom Øvre Slottsg. 18 0157 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Bygdeungdomslag Postboks 9377 0135 OSLO
Norges Caravanbransjeforbund Postboks 9086  3006 DRAMMEN
Norges Eiendomsmeglerforbund Parkveien 55 0256 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Rød Valgallianse Osterhaus g. 27 0183 OSLO
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Senterpartiets Hovedorganisasjon Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2  6863 LEIKANGER
Skogbrukets Landsforening Postboks 5496 Majorstuen 0305 OSLO
Småbedriftsforbundet Postboks 453 Sentrum 6401 MOLDE
Sosialistisk Venstreparti Akersg. 35 0158 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR