Høring av forslag om endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter

I dette høringsnotatet foreslår departementet å utvide virkeområdet i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven) til å omfatte makroalger til humant konsum (tang og tare), samt å endre henholdsvis forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport til å inkludere eksportavgift for tang og tare. Formålet med lovendringen er å inkludere makroalger til humant konsum i arbeidsområdet til Norges sjømatråd AS . Endringsforslagene innebærer også at makroalger inngår i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF) sin portefølje.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.11.2022

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norges sjømatråd

Norsk Villfisk

Norwegian Seaweed Association

Pelagisk Forening

Sametinget

Sjømatbedriftene

Sjømat Norge  

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Tolletaten