Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

I samråd med Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet sender Helse- og omsorgsdepartementet på høring NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland (Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/2002

Brevet i PDF

Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

I samråd med Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet sender Helse- og omsorgsdepartementet på høring NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland (Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen).

Link til høringen

Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden: Regjeringen.no

Utredningen redegjør for:

  • hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole
  • virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene
  • dagens praksis og utfordringer i sektoren.

 

Utredningen inneholder også forslag til veileder om bilder, film og lydopptak, samt samtykkeskriv for bruk i skolen og barnehagen.

Alle kan gi høringsuttalelse. Vi ber høringsinstansene vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter eller andre. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil være tilgjengelige på regjeringens nettsted.

Høringsfrist 1. oktober 2019.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

 

 

 Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Abelia
ACTIS
Akademikerne
Antirasistisk senter
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Atferdssenteret

BAR – Barn av rusmibrukere
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Batteriet Oslo
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Barneombudet
Barnevakten
Blindeforbundet
Brønnøysundregisteret

Datatilsynet
DELTA
Den norske jordmorforening
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
Diakonhjemmet Høgskole
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den Norske Tannlegeforening
Domstoladministrasjonen
Diabetesforbundet
Dysleksi Norge

Elevorganisasjonen
Espira

FAFO – institutt for arbeidsliv-og velferdsforskning
Fagforbundet
Fagrådet for rusfeltet
Familiekanalen
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukesrådet

Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Foreningen for Norges døvblinde
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Frelsesarmeen
Forum for Barnekonvensjonen
Friskoler, grunnskoler og videregående, egen liste
Frivillighet Norge
FUB
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handikappede barns foreldre
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
HERO/ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
HivNorge
Humanetisk forbund
Husbanken
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Hørselshemmedes barns organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund

Ideelt barnevernsforum
Innovasjon Norge
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforkning
Integrering – og mangfoldsdirektoratet

Kanvas
Kompetanse Norge
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Kristent Pedagogisk Forum
Kristne Friskolers forbund
KS
Kliniske ernæringsfysiologers forening (keff.no)
Kreftforeningen
Kreftregisteret

Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss – Juss-studentens rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lærernes yrkesforbund
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsforeningen for slagrammede
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landsrådet for Norges barne-og ungdomgsorganiasjoner
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg
Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsgruppen av helsesykepleiere i NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen lokalsykehus
Lykkelige barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret UiS
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Mental helse
Mental helse ungdom
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap – KoKom
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonal Kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt senter for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonal IKT HF
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Norges Farmaceutiske forening
Norges Bygdekvinnelag
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og famileforbund

Norges parkinsonforbund
Norges revmatikerforbund
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
NOKUT - – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nord universitet
Norges forskningsråd (NFR)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk folkehjelp
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk intitutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
Norsk Innvandrerforum
Norsk lektorlag
Norsk montesorriforbund
Norsk kiropraktorforening
Norsk legevaktforum
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Montessoriforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag
Norske fag- og friskolers landsforbund
Norske Kveners forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Samers Riksforbund
Norske Sykehusfarmasøyters forening
Norges astma- og allergiforbund
Norsk farmasøytisk selskap
Norsk forening for slagrammede
Norsk Journalistlag
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nødnett under DSB

Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonene for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo kommune
OsloMet - storbyuniversitetet

PBL
PIA (Private barnehager i Asker)
PARAT Helse
Press- Redd barna Unndom
Pensjonistforbundet
Politidirektoratet
Private barnehager, egen liste
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM – ressurssenter for menn
Rådet for psykisk helse

Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – alle regioner
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)
Regjeringsadvokaten
REK midt
REK nord
REK sør-vest
REK vest
Riksrevisjonen
Røde kors
Rådet for et aldersvennlig Norge
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samisk høgskole
Senter for omsorgsforskning
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SOS-barnebyer
Sintef Helse
Sivilombudsmannen
SPEKTER
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens barnehus Bergen
Statens barnehus Bodø
Statens barnehus Hamar
Statens barnehus Kristiansand
Statens barnehus Moss
Statens barnehus Oslo
Statens barnehus Sandefjord
Statens barnehus Stavanger
Statens barnehus Trondheim
Statens barnehus Tromsø
Statens barnehus Ålesund
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens instutt for forbruksforskning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statens legemiddelverk
Stattped
Statens seniorråd
Steinerbarnehagene i Norge
Steinerskoleforbundet
Stendi
Stiftelsen Fontene
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
Sysselmannen på Svalbard

Taternes landsforening
Trygderetten
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNIO
Uni Research
UNICEF Norge
UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Utviklingsnemnda
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
VID vitenskapelige høgskole
VIRKE
Voksne for barn
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen