Høring av NOU 2023: 28, Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider

Status: På høring

Høringsfrist: 15.03.2024

Vår ref.: 23/7592

Investeringskontrollutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 28. oktober 2022. Utvalget har hatt som mandat å utrede behovet for regelverk eller en ordning for å kontrollere utenlandske investeringer i foretak som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Utvalget la 4. desember 2023 frem sin utredning i NOU 2023: 28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider. Fremleggelsen er tilgjengelig her. Utvalget anbefaler blant annet at det etableres en meldeordning for utenlandske investeringer i sikkerhetssensitive sektorer og at ordningen reguleres i en egen ny lov om investeringskontroll.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker alle innspill og kommentarer til NOU-en velkommen. Høringsinnspillene vil inngå i regjeringens videre behandlingen av saken.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene kan videresende saken til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på departementets nettsider under «Send inn høringssvar».

Høringsfristen er 15. mars 2024Departementene

Fylkeskommunene

***

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politiets sikkerhetstjeneste

Etterretningstjenesten

Forsvarets Sikkerhetsavdeling (Forsvaret)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

ØKOKRIM

***

Innovasjon Norge

SIVA

Eksportfinansiering Norge

Konkurransetilsynet

Finanstilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Regelrådet

Statistisk Sentralbyrå

Norges Bank

***

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Næringslivets sikkerhetsråd

Landsorganisasjonen i Norge

NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

Abelia

IKT Norge

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Norges Rederiforbund

Den norske advokatforening

Den norske Revisorforening

Bedriftsforbundet (SMB Norge)

Finans Norge

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

***

Oslo Handelskammer

Bergen Næringsråd

Stavanger Næringsråd

Ålesund Handelskammer

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Bodø Næringsforum

***

Arena Senter for Europaforskning

Forskningsrådet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole  (Forsvaret)

Handelshøyskolen BI

Nord Universitet

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk utenrikspolitisk institutt

NTNU

OsloMet

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Simula Research Laboratory AS

Sintef

UiT - Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetssenteret på Svalbard