Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular

Kunnskapsdepartementet sender på høyring rapporten frå eit ekspertutval leidd av Siri Hatlen som har vurdert finansieringa av universitet og høgskular

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2022

Vår ref.: 22/1447

Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular

Kunnskapsdepartementet mottok 17. mars 2022 vedlagde rapport frå eit ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular, og sender med dette rapporten på høyring.

Vi ber om at eventuelle høyringsfråsegner blir sendte gjennom den digitale løysinga på www.regjeringa.no/id2904153.

 

Høyringsfristen er 10. juni 2022.


 

Med helsing

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Sigve Berge Hofland
                                                                                      seniorrådgjevar

                                                                                        

                              

 

 • Statsministerens kontor
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Fylkeskommunane
 • Regionale forskingsfond
 • Dei nasjonale forskingsetiske komiteane
 • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
 • Innovasjon Norge
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
 • Noregs forskingsråd
 • Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør
 • SIVA – Selskapet for industrivekst SF
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statlege universitet og høgskular
 • Private høgskular med statstilskot
 • Universitetsstudiene på Svarbard UNIS
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Forskningsinstituttenes fellesarena
 • Regionale helseføretak
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Akademikerne, sammenslutning av norske akademikerforening
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdanna
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Det nasjonale publiseringsutvalet
 • Komite for kjønnsbalanse og mangfald i forsking
 • ANSA
 • International Students’ Union of Norway
 • Norsk studentorganisasjon
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Agder Vitenskapsakademi
 • Akademiet for yngre forskere
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • Det Norske Videnskaps-Akademi