Høring av utkast til forskrift om tilskudd til filmfestivaler

Utkast til ny forskrift om tilskudd til filmfestivaler er sendt på høring. Bakgrunnen for forslaget er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, jf. Innst. S. nr 277 (2006-2007).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2008

Forskrift om tilskudd til filmfestivaler er vedtatt.

Forskriften i sin helhet på Lovdatas nettsider