Høring av utkast til forskrift om tilskudd til filmfestivaler

Utkast til ny forskrift om tilskudd til filmfestivaler er sendt på høring. Bakgrunnen for forslaget er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, jf. Innst. S. nr 277 (2006-2007).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2008

Forskrift om tilskudd til filmfestivaler er vedtatt.

Forskriften i sin helhet på Lovdatas nettsider

Vår ref.: 2007/04585 ME/ME2 KRG:elt

Høring av utkast til forskrift om tilskudd til filmfestivaler

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om tilskudd til filmfestivaler. Høringsutkastet er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren, jf. Innst. S. nr 277 (2006-2007).

Vi ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 26. mars 2008. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.


Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef
Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

2 vedlegg (liste med høringsinstanser og forskriften)

Forskrift om tilskudd til filmfestivaler

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet x.dato med hjemmel i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 § 3.

 

§1. Formål      

            Formålet med tilskuddet er å bidra til et mangfold av filmfestivaler på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå. Tilskuddet skal også bidra til kontinuitet og nyskapning innenfor norske filmfestivaler.
            Forskriften gir regler om tildeling av tilskudd til filmfestivaler fra Norsk kino og filmfond, jf. forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram § 3-2.

 

§ 2. Økonomi, forvaltning og rapport

            Tilskuddsordningen finansieres av Norsk kino- og filmfond, jf. lov om film og videogram § 3.
            Ordningen administreres av FILM&KINO. Tilskudd tildeles av et uavhengig utvalg nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet.
            FILM&KINO skal rapportere til departementet om utbetalte tilskudd innen 1. mars det påfølgende år.

 

§ 3. Oppnevning av tildelingsutvalget

            Departementet oppnevner et tildelingsutvalget på fem personer. FILM&KINO er sekretariat for utvalget.
            Utvalget settes sammen av personer med bred filmfaglig kompetanse.
            Utvalget oppnevnes for tre år av gangen.

 

§ 4. Kunngjøring og søknadsfrist

            Tilskuddsordningen for filmfestivaler kunngjøres i Norsk lysingsblad og et utvalg av landets aviser.

        FILM&KINO fastsetter søknadsfristene.

 

§ 5. Tilskudd

            Tilskuddet skal gå til festivaler som er åpne for publikum eller bransje og som tilbyr et sammensatt filmprogram av et visst omfang.
            Tilskudd kan ytes til konkrete filmrelaterte tiltak, herunder filmleie, dekning av reise- og oppholdsutgifter for besøkende fagfolk, organisering av seminarer osv. Det gis ikke generelt driftstilskudd.
            Tildeling og tilskuddsbeløp skal baseres på en vurdering av den enkelte festivals kvaliteter og en prioritering mellom de innkomne søknadene.

 

§ 6. Tilskuddstak

            Tilskuddet skal ikke overstige 60 prosent av festivalens samlede budsjett. Budsjettet skal omfatte alle de aktiviteter festivalen søker støtte til.

 

§ 7.  Tilskuddbrev

            Det skal sendes et tilskuddbrev til hver tilskuddsmottaker. Tilskuddbrevet skal omtale:

a)     tilskuddbeløp

b)     hvilke formål midlene skal benyttes til

c)      utbetalingsordning

d)     eventuelle konkrete tiltak midlene skal benyttes til, eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene og eventuell frist for mottakeren å akseptere vilkårene

e)     krav til rapportering og frister

f)       kontrolltiltak som kan bli iverksatt

 

§ 8. Rapportering

            Etter gjennomført festival skal tilskuddsmottaker sende inn en kortfattet rapport og et regnskap for bruken av midlene. Dersom mottatt tilskudd er større enn kr. 200.000 skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Rapport og regnskap skal foreligge hos FILM&KINO innen en nærmere fastsatt frist, som skal fremgå av tildelingsbrevet.

 

§ 9. Sanksjoner

            Hvis mottatt tilskudd ikke benyttes i tråd med vilkårene for bruken av midlene, kan FILM&KINO kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

 

§ 10. Klageadgang

            Enkeltvedtak fattet av filmfestivalstøtteutvalget etter denne forskriften kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet.

 

§ 11. Overgangsordning

            Festivaler som i 2007 har fått tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet, Norsk filmutvikling eller FILM&KINO, skal som en overgangsordning i 2008 ikke få lavere tilskudd enn i 2007.

 

§ 12. Ikrafttredelse

            Forskriften trer i kraft straks.

 

 

 

Høringsinstanser

 

Amandus filmfestival

Lillehammer

Amatørfilmfestivalen

Oslo

Bergen internasjonale filmfestival

Bergen

Bollywood

Skårer

Den norske dokumentarfilmfestivalen

Volda

Den norske filmfestivalen AS

Haugesund

Femmina internasjonale filmfestival

Verdal

Film fra Sør

Oslo

Film og Kino

Oslo

Filmfestival Stavanger-Sandnes

Stavanger

Filmquart

Kristiansand

Fredrikstad Animation Festival

Fredrikstad

Gimledagene

Oslo

Hovefestivalen

Arendal

Kortfilmfestivalen

Oslo

Kosmorama - Trondheim internasjonale filmfestival

Trondheim

Kristiansand internasjonale barnefilmfestival

Kristiansand

Medietilsynet

Fredrikstad

Megafon – Kino 1-kinoene

Stavanger

Minimalen kortfilmfestival

Trondheim

Nordisk ungdomsfilmfestival

Tromsø

Nordkapp filmfestival

Honningsvåg

Norsk filmfond

Oslo

Norsk filminstitutt

Oslo

Norsk filmutvikling

Oslo

Oslo internasjonale filmfestival

Oslo

Riddu-Riddu festivalen

Samuelsberg

Samisk filmfestival

Kautokeino

Skeive filmer

Oslo

Sortland Laterna Magica

Sortland

Stavanger kortfilmfestival

Stavanger

Stumfilmdager på verdensteateret ved Tiff

Tromsø

Tromsø internasjonale filmfestival

Tromsø

Øyakino

Oslo

Til toppen