Høring - "Bostøtten - opprydning og forankring" - rapport fra ekspertgruppe

Kommunal- og distriktsdepartementet har fått overlevert rapporten "Bostøtten - opprydning og forankring" fra en ekspertgruppe som ble oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020. Formålet med ekspertgruppens arbeid har vært å evaluere dagens bostøtteordning, herunder samspillet med andre statlige og kommunale velferdsordninger, og å gi forslag til innretningen på den fremtidige bostøtteordningen. Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette rapporten på høring. - Høringsfristen er forlenget fra 19. august, som var oppgitt i utsendelsen, til 1. september.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2022

Vår ref.: 22/4264

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Bostøtten – opprydning og forankring». Rapporten er utarbeidet av en offentlig oppnevnt ekspertgruppe, og ble overlevert kommunal- og distriktsministeren 9. mai 2022.

 Bakgrunnen for oppnevningen av ekspertgruppen

Det er blitt foretatt en rekke endringer i bostøtten de siste 10-15 årene. Samtidig har det kommet en del kritiske spørsmål til ulike sider ved ordningen. Departementet så derfor et behov for en grundig vurdering av i hvilken grad intensjonene med ordningen blir nådd.

Ekspertgruppen fikk i oppgave å evaluere bostøtteordningen, og har blant annet vurdert hvordan den fungerer opp mot andre statlige og kommunale velferdsordninger. Ekspertgruppen har også foreslått mulige innretninger på den fremtidige bostøtteordningen.

 Ekspertgruppens forslag

Ekspertgruppens rapport er delt inn i to deler. Del 1 beskriver bostøttens innretning, utvikling, tilgrensende ordninger og hvordan bostøtten er innrettet i andre nordiske land. I del 2 presenteres utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Etter ekspertgruppens oppfatning kan dagens bostøtteordning, etter mange år med endringer og justeringer, virke både tilfeldig, usammenhengende og være vanskelig å forstå. Ifølge gruppen er det behov for en opprydning og bedre forankring av ordningen.

Ekspertgruppen gjennomgår bostøtteordningens ulike deler, og gir sine vurderinger og anbefalinger blant annet til beregning av egenandel, boutgifter og strøm, dekningsgrad og om muligheten for prioriteringer av grupper. Ekspertgruppen peker også på fordeler og ulemper ved å beholde bostøtten statlig versus å legge den til kommunene.

For å sikre en god behandling av høringssvarene, ber vi om at svarene i størst mulig grad struktureres i samsvar med disposisjonen i rapporten.

Høringssaken med utvalgets rapport og oversikt over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på denne nettsiden. Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. august 2022.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Steinar Østerby

Steinar.osterby@kdd.dep.no

Telefon: 476 74 441

Rådgiver Ricardo Arciniegas

Ricardo.arciniegas@kdd.dep.no

Telefon: 469 38 949

 

Med hilsen

 

Agnes Aall Ritland (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

 

 

Dag Rune Arntsen

utredningsleder

 

Departementene, alle
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
 
Husbanken
Husbankens klagenemnd
Husleietvistutvalget
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Datatilsynet
Regjeringsadvokaten
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kriminalomsorgen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
 
Velferdsforskningsinstituttet, NOVA
FAFO
Frischsenteret
NTNU Samfunnsforskning
Nordlandsforskning
 
Ensliges Landsforbund
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 
Den norske Dommerforening
Den norske advokatforening
Huseiernes Landsforbund 
Jussformidlingen i Bergen
JURK
Juss-Buss
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Norges Huseierforbund 
Norges Juristforbund
Bergen Huseierforening
Norske Sanitetskvinners Landsforbund
Gatejuristen
 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Asker og Bærum Boligbyggelag
USBL
OBOS
 
Frelsesarmeen
Røde Kors
Redd Barna
Frivillighet Norge
Caritas Norge
Blå Kors
Kirkens Bymisjon
Kirkens Sosialtjeneste
 
Pensjonistforbundet
Bostøttealliansen
Velferdsalliansen EAPN
Aleneforeldreforeningen
 
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Norsk folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk senter for menneskerettigheter
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Norges Handikapforbund
Unge funksjonshemmede
KS 
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) 
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
 
Velferdstingene i Norge
Stiftelsen Rettferd
 
Sametinget
 
Wayback
Romano Kher
 
Kvenlandsforbundet
Landsorganisasjonen for romanifolket
Norske kveners forbund
Taternes landsforening
Nasjonale minoriteter i Norge
 
Utleiemegleren AS
Bolig for alle
Fredensborg Bolig AS
Steinar Moe Eiendom
 
Norsk studentorganisasjon (NSO)