Høring: Endring og presisering av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426), Vedlegg II. Godkjente reinavlsområder for bier i Norge. Endringen gjelder utvidelse og presisering av godkjent reinavlsområde for krainerbier (A.m. carnica) i Innlandet. Endringen er basert på forslag fra Norges Birøkterlag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2023

Vår ref.: 17/668

Høringsbrev - Endring og presisering av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426), Vedlegg II. Godkjente reinavlsområder for bier i Norge. Endringen gjelder utvidelse og presisering av godkjent reinavlsområde for krainerbier (A.m. carnica) i Innlandet. Endringen er basert på forslag fra Norges Birøkterlag.

Et reinavlsområde er et geografisk avgrenset område hvor alle birøkterne opprinnelig er blitt enige om å holde en bestemt rase/populasjon av bier, og drive avlsarbeid på denne.  Forskriftens § 4 fastsetter at Landbruks- og matdepartementet, etter søknad fra Norges Birøkterlag, kan godkjenne at nærmere avgrensede geografiske områder gis status som reinavlsområder for en tidsavgrenset periode. Norges Birøkterlag fastsetter bestemmelser for biholdet innenfor reinavlsområder, og kontrollerer at bestemmelsene er oppfylt. Bestemmelsene skal godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. Godkjente reinavlsområder er listet opp i vedlegg II i forskriften.

Bakgrunn for høringen
Departementet mottok 14.11.2022 søknad av 06.11.2022 fra Norges Birøkterlag, om endring og presisering av reinavlsområdet for bier i Innlandet fylke. Endringen gjelder reinavlsområdet gjengitt i andre avsnitt i vedlegg II til forskrift om avlsfremmende tiltak for bier (FOR-2001-04-18-426).

Birøkterlaget begrunner søknaden om endring og presisering av reinavlsområdet i Innlandet fylke med at de fleste birøktere i Norge ønsker å drive birøkt med rasereine bier. Grunnen er at hybride bier får uønskede egenskaper. Siden bier har en paringsbiologi som tilsier paring mens de flyr, er det ikke mulig for birøktere å kontrollere paringen. Den eneste muligheten til å oppnå reinraset friparing, er ved å ha kontroll på biene i området. Ved å tillate kun en bierase i et område, vil man sikre rasereine paringer.

Oppland Birøkterlag ønsker å utvide reinavlsområdet for krainerbier i Innlandet til også å gjelde de nordlige kommunene i Gudbrandsdalen. Norges Birøkterlag støtter dette ønsket. Området blir ikke vesentlig brukt som vandreområde. Birøkterne i Gudbrandsdalen oppfyller kravene som gjelder for å holde området rasereint, ved at det årlig tas ut et bestemt antall bieprøver for rasekontroll.

Norges Birøkterlag ønsker også en presisering i ordlyden av grensene i sør i samme reinavlsområde, fordi ordlyden slik den er i dag ikke tydelig nok beskriver de faktiske grensene til reinavlsområdet.

Endringene vurderes å ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Forslag til endring og presisering
Følgende endringer foreslås i andre avsnitt i Vedlegg II om godkjente reinavlsområder for bier i Norge:

«Reinavlsområde for krainerbier (A.m.carnica) i Innlandet er avgrenset til kommunene Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre, Lesja, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gausdal, Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Østre Toten, Vestre Toten og Gran, samt deler av kommunene Jevnaker og Lunner i Viken. Grensen mot vest går ved Randsfjorden til Jevnaker stasjon i sør, derfra i en rett linje til Stryken stasjon og følger videre kommunegrensen mot Nannestad. Godkjenningen gjelder fram til 31.desember 2027.»

Høringsinnspill og høringsfrist

Frist for å sende høringsuttalelser er 15.03.2023.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2960631/

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til oss. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

Med hilsen 

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør

Britt Malin Lyshagen-Johansen
seniorrådgiver

 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Sel kommune
 • Vågå kommune
 • Lom kommune
 • Skjåk kommune
 • Dovre kommune
 • Lesja kommune
 • Nord-Fron kommune 
 • Sør-Fron kommune
 • Ringebu kommune
 • Øyer kommune
 • Lillehammer kommune 
 • Gausdal kommune
 • Gjøvik kommune
 • Nordre Land kommune
 • Søndre Land kommune
 • Sør-Aurdal kommune
 • Etnedal kommune
 • Østre Toten kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Gran kommune
 • Lunner kommune
 • Jevnaker kommune
 • Stor-Elvdal kommune
 • Folldal kommune
 • Nord-Aurdal kommune
 • Øystre Slidre kommune
 • Vang kommune
 • Ringsaker kommune
 • Oslo kommune
 • Nannestad kommune
 • Nittedal kommune
 • Eidsvoll kommune
 • Ullensaker kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Hurdal kommune
 • Ringerike kommune
 • Flå kommune
 • Nes kommune
 • Gol kommune
 • Luster kommune
 • Stryn kommune
 • Fjord kommune
 • Rauma kommune
 • Stranda kommune
 • Molde kommune
 • Sunndal kommune
 • Oppdal kommune
 • Norges Birøkterlag
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NIBIO v/Genressurssenteret
 • Mattilsynet