Forskrift om endring i forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. april 2023 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 4.

Se forskriften på lovdata.no