Høring - endringer i forskrift om kvoteordningen for melk som følge av redusert produksjonstak

Landbruks- og matdepartementet sender med dette endringer i forskrift om kvoteordningen for melk på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2023

Vår ref.: 23/1764

Høring - endringer i forskrift om kvoteordningen for melk som følge av redusert produksjonstak

Landbruks- og matdepartementet sender med dette endringer i forskrift om kvoteordningen for melk på høring. Forslagene gjelder den regeltekniske oppfølgingen av at det i jordbruks­oppgjøret 2023 ble bestemt å redusere produksjonstakene for disponibel kvote for et enkelt foretak eller fra en enkelt landbrukseiendom fra 900 000 liter til henholdsvis 700 000 liter kumelk og 350 000 liter geitemelk. Det ble også åpnet for at 100 % av kvotemengden skal kunne selges privat i omsetningsrundene 2023 og 2024.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 13. desember 2023.

Les og svar på høringen her: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id3009046/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for hørings­uttalelser.

Med hilsen 

Nils Øyvind Bergset (e.f.)                              Arne Oftedal
avdelingsdirektør                                          spesialrådgiver

 • Hanen
 • Hardanger Bygdeysteri
 • Jæren produsentforening
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gardsost
 • Omsetningsrådet
 • Produsentlaget i Q-meieriene avd. Gausdal
 • Q-Meieriene AS
 • Tine SA