Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2023 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov