Høring - endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.10.2022

Vår ref.: 22/5105

Departementet foreslår i høringsnotatet noen mindre endringer i kommuneloven. Departementet foreslår blant annet endringer i reglene om valg til folkevalgte organer, at medvirkningsråd skal kunne opprette arbeidsutvalg og at interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap skal kunne bruke forkortelsene IPR og KO i navnet. Departementet mener det er behov for klargjørende regler om minimumsavdrag på lån, og foreslår derfor en forskriftshjemmel. I tillegg har departementet forslag om enkelte andre tydeliggjøringer og justeringer.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Departementet ber høringsinstansene om å sende høringsnotatet til underliggende organer og eventuelle andre virksomheter som kan ha interesse av forslagene og ønske om å gi innspill.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er 14. oktober 2022.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Husbanken
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Oslo Met
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nord universitetet
Norges handelshøyskole NHH
Norges Bank
NTNU
SIVA- Selskapet for industrivekst
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statsforvalterne
Statistisk sentralbyrå
Sysselmesteren på Svalbard
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudet

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avfall Norge
Delta
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Handelshøyskolen BI
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO

Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Vann
Næringslivets Hovedorganisasjon

Revisorforeningen
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Samfunnsbedriftene
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre