Høring - endringer i lov om register over reelle rettighetshavere § 11

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om endringer i lov om register over reelle rettighetshavere § 11 om tilgang til opplysninger i registeret

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.01.2024

Vår ref.: 23/5602

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om endringer i lov om register over reelle rettighetshavere § 11 om tilgang til opplysninger i registeret.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 19. januar 2024.

For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Tonje Skjeie
kst. avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forening for Finansfag Norge
Fornybar Norge
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøgskolen ved Nord universitet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
IIA Norge
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunalbanken AS
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Økrimforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Offshore Norge
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan International Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand ASA
Støttekomiteen for Vest-Sahara
Tax Justice Network - Norge
The Nordic Association of Electricity Traders
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tietoevry Norge
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Transparency International
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet