Høring Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte på høring. Forslaget gjelder midlertidig ordning med strømstøtte i Lånekassen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2022

Vår ref.: 22/5268

Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til høringsnotat om endring i forskrift om utdanningsstøtte på offentlig høring.

Stortinget har vedtatt å innføre en ny midlertidig ordning med strømstøtte på 1 500 kroner som Lånekassen skal tilby studenter høsthalvåret 2022, jf. omtale i Innst. 34 S (2022-2023). Departementet vurderer at for å få på plass en løsning raskt, og innen årsskiftet, skal strømstøtten tilbys etter de samme vilkårene som strømstøtteordningen i Lånekassen fra i vår. Det vil si en søknadsbasert stipendordning på 1 500 kroner som skal tilbys studenter og utvalgte voksne elever i videregående opplæring. Gruppen tilsvarer de som fikk tilbudet våren 2022, og stipendet tilbys kun studenter og elever som er kunder i Lånekassen. Høringsnotatet legger for øvrig opp de samme krav til dokumentasjon og mulig kontroll.

Forslaget om strømstipend er vedtatt i Stortinget, og Lånekassen arbeider med å få på plass den tekniske løsningen for stipendet. Lånekassen anslår at de vil ha på plass en løsning i begynnelsen av desember. Regelverket må fastsettes før Lånekassen kan utbetale strømstipendet. Regelverksendringene må derfor fastesettes raskt for at Lånekassen skal kunne utbetale stipendet når løsningen er klar. Forslaget sendes derfor på en kort høringsfrist på ca. tre uker.

Høringsfristen settes til 30. november 2022. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2946760. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlig etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                       Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                       rådgiver

 

 

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Handelshøyskolen BI
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Handelshøyskolen BI
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund