Høring — forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Ny forskrift om inn- og utmelding av Den norske kirke trådte i kraft den 4. januar 2006. Forskriften skal erstatte tidligere forskrift 7. oktober 1975 nr. 2 vedrørende innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/01958 KIA MTB

09.09.2005

Høring – forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Vedlagt følger utkast til forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke. Forskriften skal erstatte tidligere forskrift 7. oktober 1975 nr. 2 vedrørende innmelding i og utmelding av Den norske kirke. Departementet ber om eventuelle forslag til endringer i utkastet innen 28. oktober 2005.

Departementet foreslår i utkastet til forskrift at den som melder seg ut, ikke skal behøve å framlegge dåpsattest dersom vedkommende er registrert i Den norske kirkes medlemsregister.

Videre presiseres det at utmelding må underskrives og dateres. Således kan utmelding foreløpig ikke skje pr. e-post da ordningen med elektronisk signatur ennå ikke er godt nok utbygd.

Det foreslås videre innført at utmelding også skal kunne skje sentralt til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet forutsettes da å sende melding til soknet der den som har meldt seg ut, er bosatt, slik at utmeldingen kan registreres i kirkeboka. Innmelding skal skje ved personlig frammøte og må følgelig finne sted lokalt.

I tillegg foreslås det innført en saksbehandlingsfrist på 10 dager i inn- og utmeldingssaker. For øvrig innebærer utkastet i det alt vesentlige en videreføring av tidligere ordning.

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
avdelingsdirektør

Marianne T. Brekke
rådgiver

Fastsatt xx 2005 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 3 nr. 8.

§ 1. Innmelding i Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som departementet bestemmer. Den som melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt og skal gi følgende opplysninger:

  1. fullt navn,
  2. bostedsadresse,
  3. fødselsnummer (11 siffer),
  4. navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning for disse,
  5. sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,
  6. eventuell overgang fra annet tros- eller livssynssamfunn.

§ 2. Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:

  1. fullt navn,
  2. bostedsadresse,
  3. fødselsnummer (11 siffer),
  4. navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.


Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut.

Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.

§ 3. Henvendelse om inn- eller utmelding bør besvares innen ti dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.

§ 4. Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. oktober 1975 nr. 2 vedrørende innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

08.09.2005, KKD

Bispemøtet

Fagforbundet - Teologene

Human-Etisk forbund

KA

Kirkerådet

Presteforeningen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn