Høring - forskrift om vareførselskontroll på Svalbard

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om vareførselskontroll på Svalbard.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.04.2022

Vår ref.: 22/1904

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om vareførselskontroll på Svalbard.

Forslaget innebærer at Svalbard etableres som eget tollområde, og at tollmyndighetene gis hjemmel til å føre kontroll med vareførselen til og fra Svalbard. Det innføres ikke varslings-, melde- og fremleggelsesplikt mv. for varer ved ankomst til og avreise fra Svalbard, eller plikt til å tollbehandle varer som innføres til eller utføres fra Svalbard. Det innføres heller ikke plikt til å svare toll eller innførselsavgifter.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 29. april 2022. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen
Henriette Strandskogen Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                              Unni Raadim
                                                                                              lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personvernkommisjonen
Regelrådet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Avinor
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukertilsynet
Lonyearbyen lokalstyre
Norsk Polarinstiutt
Sjøfartsdirektoratet
Sysselmesteren på Svalbard
Kings Bay AS
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Norsk Reiselivsforum
Store Norske AS
Svalbard Guide Association
Svalbard Næringsforening
The Association of Arctic Expedition Cruise Operator (AECO)
Trust Arktikugol
Visit Svalbard
Arctic and Antarctic Research Institute (AARI)
Polar Polish Station Hornsund
Svalbard Science Forum
Politidirektoratet
Kystvakten
Luftfartstilsynet
Svalbard skattekontor
Kystverket
Miljødirektoratet