Høring - Forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (behandling av personopplysninger)

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Formålet med forskriften er å sikre de rettslige rammene og bidra til forutberegnelighet ved behandlingen av personopplysninger, når kommunen og statsforvalteren skal behandle personopplysninger for å utføre oppgaver etter lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.06.2023

Vår ref.: 23/2280

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (behandling av personopplysninger).

Bakgrunn

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (også kalt «boligsosial lov») trer i kraft 1. juli 2023, jf. resolusjon av 20. desember 2022.

For å utføre sine oppgaver etter loven må både kommunen og statsforvalteren behandle personopplysninger. Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. personvernforordningen artikkel 4 nr. 1. Boligsosial lov §§ 8 og 9 inneholder hjemler for behandling og innhenting av personopplysninger. Bestemmelsene fastsetter at departementet kan gi nærmere bestemmelser om dette i forskrift. Bestemmelsene om behandling av personopplysninger i boligsosial lov er gjort nærmere rede for i Prop. 132 L (2021–2022) kapittel 15-17.

Om høringsforslaget

Formålet med forskriften er å sikre de rettslige rammene og bidra til forutberegnelighet ved behandlingen av personopplysninger – både for kommunene og statsforvalteren, men også for de som ber om boligsosial bistand fra kommunen. Departementet foreslår derfor bestemmelser i forskriften om blant annet hvilke formål personopplysningene kan behandles for, hvilke personopplysninger som kan behandles og hvem det kan behandles opplysninger om. Departementet foreslår også en hjemmel for viderebehandling av personopplysninger for utvikling og testing av IT-systemer som kommunen bruker for å utføre oppgaver etter boligsosial lov.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsfristen er 27. juni 2023.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2977485 (denne nettsiden). Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på saken sammen med øvrige høringsuttalelser.

Spørsmål om høringen kan rettes til fung. avdelingsdirektør Ingrid Johanne Dahlberg (e-post: inda@kdd.dep.no/tlf.: 22 24 71 95) og rådgiver Admir Vrevic (e-post: admir.vrevic@kdd.dep.no/tlf.: 22 24 68 56).

 

Med hilsen

  

Ingrid Johanne Dahlberg (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

 

 

Admir Vrevic

rådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling
Helsedirektoratet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens sivilrettsforvaltning
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Fylkeskommunene
Kommunene
Statsforvalterne

Barneombudet
Boligbyggs beboerråd
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge (UiT Norges arktiske universitet)
Kirkens Bymisjon
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
KS – Kommunesektorens organisasjon
Leieboerforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Handikapforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
OBOS
Redd Barna
RIO – En landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner