Høring — forslag om endring av samisk læreplanhjemmel i opplæringsloven

Høringsfrist: 21.02.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600621

10.01.06

Høring – forslag om endring av samisk læreplanhjemmel i opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) på høring. Det foreslås at opplæringsloven § 6-4 tredje ledd blir presisert med tanke på å få en tydelig hjemmel for at det både i grunnskolen og i videregående opplæring kan fastsettes parallelle og likeverdige samiske læreplaner.

Parallelle og likeverdige samiske læreplaner er per i dag fastsatt for grunnskolen som parallell til L 97, men ikke i videregående opplæring. For at parallelle samiske læreplaner skal kunne fastsettes også i videregående opplæring, er det nødvendig med en presisering i opplæringsloven § 6-4 tredje ledd.

Aktuelle læreplaner sendes på egen høring fra Utdanningsdirektoratet.

I samsvar med fylkeskommunenes handlingsrom innenfor videregående opplæring, nedfelt i opplæringsloven § 13-3 femte ledd, forutsettes det at skoleeier skal bestemme hvilke videregående skoler som skal ta i bruk parallelle og likeverdige samiske læreplaner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kunnskapsdepartementet kan ikke se at forslaget om en presisering i læreplanhjemmelen i opplæringsloven har noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Utover kostnader til utarbeidelse av læreplaner, vil forslaget ikke medføre økte utgifter fordi parallelle læreplaner ikke endrer omfanget av undervisningen.

Forslag til lovtekst

Departementet foreslår at § 6-4 tredje ledd skal lyde:
Departementet gir forskrifter om andre særskilde læreplanar for grunnskoleopplæringa i samiske distrikt og for elevar elles som får samisk opplæring i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Sametinget skal i samråd med departementet lage utkast til desse forskriftene.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv vurdere om underliggende instanser eller andre berørte som ikke står på høringslisten skal uttale seg.

Høringsfrist

Høringssvar må være departementet i hende innen tirsdag 21. februar 2006. På grunn av sakens videre framdrift, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Merknadene bes også sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/paa_hoering/

Med hilsen

Jan Ellertsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ellen Cathrine Arnesen
rådgiver

Østfold fylkeskommune - Utdanningsetaten

Akershus fylkeskommune - Utdanningsetaten

Hedmark fylkeskommune - Utdanningsetaten

Oppland fylkeskommune - Utdanningsetaten

Buskerud fylkeskommune - Utdanningsetaten

Vestfold fylkeskommune - Utdanningsetaten

Telemark fylkeskommune - Utdanningsetaten

Aust-Agder fylkeskommune - Utdanningsetaten

Vest-Agder fylkeskommune - Utdanningsetaten

Rogaland fylkeskommune - Utdanningsetaten

Hordaland fylkeskommune - Utdanningsetaten

Sogn og Fjordane fylkeskommune - Utdanningsetaten

Møre og Romsdal fylkeskommune - Utdanningsetaten

Sør-Trøndelag fylkeskommune - Utdanningsetaten

Nord-Trøndelag fylkeskommune - Utdanningsetaten

Nordland fylkeskommune - Utdanningsetaten

Troms fylkeskommune - Utdanningsetaten

Finnmark fylkeskommune - Utdanningsetaten

Oslo kommune - Utdanningsetaten

Fylkesmannen i Østfold, utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utd. avdelingen

Fylkesmannen i Hedmark, utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Oppland, Oppvekst- og utdanningsavd

Fylkesmannen i Buskerud, oppvekst- og utd.avdeling

Fylkesmannen i Vestfold, Oppvekst og opplæringsavd

Fylkesmannen i Telemark, utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Aust-Agder, utd. og fam.avdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder-Utdanningskontoret

Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelinga

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Utdanningsavdelinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Utd.avdelinga

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst og utd.avd

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Utdanningsavdelinge

Fylkesmannen i Nordland, utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Troms, utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Finnmark, utdanningsavdelingen

Forbundet Steinerskolene i Norge

Ája samisk senter, 9144 Samuelsberg

Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš, Bredbuktnesveien 50, 9520 Guovdageaidnu

Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter, 8270 Ájluokta / Drag

Bahko, 8270 Ájluokta/Drag

Beaivváš Sámi Teáhter, Boks 293, 9521 Kautokeino

Biigá, Kirsten Porsanger, Ulveveien 36, 9701 Leavdjna/Lakselv

Čálliid lágádus – ForfatternesForlag - Authors Publisher, Láttošluohkká 11, 9730 Kárášjohka/Karasjok

Dat OS Samisk bok- og musikkforlag, P. B. 31, 9520 Guovdageaidnu

Davvi Girji o.s., Mellomveien 36, P. B. 13, 9730 Kárášjohka

Deanu giellaguovddáš / Tana samiske språksenter, SEG, Tanatorget, 9845 Deatnu/Tana

E-skuvla, ABC-company, P.b. 15. 9730, Kárášjohka

Foreningen for samiske komponister, Postboks 6, 9735 Karasjok

Gáivuona sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Kåfjord, Postboks 235, 9144 Samuelsberg

GOLLEGIELLA jietnagirji, Doktordalveien 2, 9010 Tromsø

Iđut, Igeldas, 9710 Indre Billefjord

Indre Finnmark Tingrett - Sis- Finnmárkku diggegoddi, Postboks 35, 9845 Tana.

Isak Saba guovddáš / Isak Saba senter, Unjárgga gielda, 9840 Vuonnabahta/Varangerbotn

Kevi Pro DA, Grøtsundveien 15, Sálasvággi, 9020 Tromsdalen

KT kopi & trykk, Suomaluodda 9, 9520 Guovdageaidnu

Moskavuona sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord, Lakselvbukt grendehus, 9042 Laksvatn

Norgga Sámiid Riikkasearvi, Boastaboksa 173 - 9521 Guovdageaidnu

Norsk reindrifters Landsforbund

Reindriftsforvaltningen, Postboks 1104, 9504 Alta

Saemien Sijte, Flatbostad, 7760 Snåsa

Sameskolstyrelsen, Box 155, S 96 244 Jokkmokk

Sametinget i Finland, Saarikoskentie, FIN 99 870 Enare

Sametinget i Sverige, Adolf Hedinsvägen 58, S-98133 Kiruna

Sámi allaskuvla, Hánnoluohkká 45, 9520 Kautokeino

Sámi Dáiddasearvi, Postboks 190, 9735 Kárášjohka

Sámi girkoráđđi/Samisk kirkeråd, Rådhusgata 1/3, 0151 Oslo

Sámi Instituhtta, 9520 Guovdgeaidnu

Sámi joatkka- ja boazodoalloskuvla, 9520 Guovdageaidnu

Sámi joatkkaskuvla, postboks 113, 9735 Kárášjohka

Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger, Museumgata 17, 9730 Kárášjohka/Karasjok

Samisk Arkiv, 9520 Kautokeino

Samisk Kultursenter - Sijti Jarnge, Sveanveien 20, 8690 Hattfjelldal

Samisk språk- og kultursenter i Porsanger, Kirkeveien 28, 9700 Lakselv

Samisk høgskole

Skánit girji, Planterhaugen 9440 Evenskjær

Várdobáiki sámi guovddáš /Samisk senter, Nautå, 8536 Evenes

Várjjat Sámi Musea/ Varanger Samiske Museum, Iŋggágoahti, 9840 Vuonnabahta/Varangerbotn

Utdanningsdirektoratet (Kopi)

Norsk Skolelederforbund

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Norsk Lektorlag

Statstjenestemannsforbundet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)

Private Handelsskolers Landsforbund

Skolenes landsforbund (SL)

Norsk Montessoriforbund

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombudet

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening

Lærernes Yrkesforbund

Utdanningsforbundet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt)

Språkrådet

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

UNESCO

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Unio (tidl Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon UHO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Akademikerne

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kristne Friskolers Forbund

Likestillingsombudet

Sametinget

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Elevorganisasjonen

Karasjok kommune

Kautokeino kommune

Nesseby kommune

Porsanger kommune

Tana kommune

Kåfjord kommune

Tysfjord kommune

Samisk Studieutvalg (SOL)

Sjøsamisk Studieforbund (SSF)

Noregs Mållag

Riksmålsforbundet

Bokmålsforbundet

Den norske Forleggerforening

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (tidligere VOX)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)