Høring Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften). Høringen inneholder blant annet forslag om å innlemme nye grunnutdanninger til listen over utdanninger som omfattes, samt innføre skikkethetsvurdering for videreutdanninger. Det foreslås også å samle vurderingskriteriene i én paragraf, en ny bestemmelse om betydningen av studentens medvirkning, og endre benevnelsen av institusjonsansvarlig til skikkethetsansvarlig. I tillegg bes det om innspill til enkelte bestemmelser uten at det foreslås konkrete endringer i denne omgang.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2023

Vår ref.: 22/4692

Høring - Forslag om endringer i skikkethetsforskriften

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften) på høring.

Bakgrunn
Skikkethetsforskriften ble sist endret i 2019, da med innlemming av noen få nye utdanninger. Den siste større revisjonen av de øvrige paragrafene i forskriften ble gjennomført tilbake i 2016. Med bakgrunn i at departementet har mottatt en rekke forslag fra universiteter og høyskoler om å innta nye utdanninger i skikkethetsforskriften § 1, sendes disse forslagene ut på høring.

I NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler foreslo universitets- og høyskolelovutvalget flere endringer i både lovparagrafen om skikkethetsvurdering og i skikkethetsforskriften. I tillegg har departementet mottatt andre innspill til endringer i forskriften. Departementet har med utgangspunkt i disse innspillene foreslått endringer i flere paragrafer i skikkethetsforskriften.

Om forslagene
Høringsnotatet inneholder forslag om:

 • å innta en rekke nye grunnutdanninger i listen over utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering
 • å innføre skikkethetsvurdering i videreutdanninger som bygger på de utdanningene som i dag er underlagt skikkethetsvurdering
 • å samle vurderingskriteriene i én paragraf
 • en ny bestemmelse om at hvis studenten ikke fremlegger relevant dokumentasjon i skikkethetssaker etter oppfordring fra institusjonen, kan det få betydning for utfallet av skikkethetsvurderingen
 • endre benevnelsen «institusjonsansvarlig» til «skikkethetsansvarlig»
 • presiseringer i retten til utvidet veiledning og oppfølging og informasjonsdeling på tvers av utdanningsinstitusjoner

I høringsnotatet ber samtidig departementet om innspill til enkelte bestemmelser uten at det foreslås endringer i denne omgang:

 • om et utestengingsvedtak i én utdanning bør kunne få konsekvenser for muligheten til å søke opptak til andre lignende utdanninger som stiller tilsvarende faglige og personlige krav i praksisutdanning og yrkesutøvelse. I dag er adgangen snever, jf. «tilsvarende utdanninger» i § 12 tredje ledd.
 • hvordan dagens ordning med totrinnsbehandling av skikkethetssaker i første instans fungerer, jf. skikkethetsforskriften §§ 7, 11 og 12 jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 tredje ledd.

Om høringen
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2933613.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 28. januar 2023.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med Hilsen


Therese sofie Aasen (e.f.)
Avdelingsdirektør                                                      Ann Marit Roterud Espe
                                                                                      seniorrådgiver

                           

 • Departementene
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Statsforvalterne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Datatilsynet
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Helsedirektoratet
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Regelrådet for næringslivet
 • Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Utdanningsdirektoratet
 • De regionale helseforetakene
 • Fylkeskommunene
 • Universitetene og høyskolene (statlige og private)
 • Fagskolene
 • Studentsamskipnadene
 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Association of Norwegian Students Abroad ANSA
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Delta
 • Den norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det Norske Diakonforbund
 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Econa
 • Elevorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Naturviterne
 • Noregs Mållag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Målungdom
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samskipnadsrådet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Steinerskoleforbundet
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Synshemmede Akademikeres Forening
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund