Høring – forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2021

Vår ref.: 17/692

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 6. august 2021. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

 

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

Sara Hjelle Øiestad
seniorskattejurist

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Abelia
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO) 
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
Hovedorganisasjonen Virke 
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund 
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personvernkommisjonen
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Forskergruppe skatt og avgift
Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for offentligrett
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet