Høring Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Styring og finansiering av barnehagesektoren)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Tema for høringen er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren. Høringen følger opp strategien «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030» hvor det ble varslet at regjeringen ville gjennomgå regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren innen utgangen av 2023 og legge fram et helhetlig forslag til regelverksendringer. Departementet foreslår å gi kommunen flere styringsvirkemidler innenfor tydelige og forutsigbare rammer. Videre foreslår departementet nye regler om tildeling av tilskudd til private barnehager som tar hensyn til at barn og barnehager er forskjellige. Det foreslås også endringer i reglene om de private barnehagenes organisering og kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling. Videre foreslås det endringer i reglene om tilsyn og reaksjoner. I tillegg foreslår departementet å innføre en hjemmel for å kunne godkjenne tidsavgrensede forsøk som innebærer unntak fra loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2024

Vår ref.: 23/4956

Høring av endringer i barnehageloven med forskrifter (Styring og finansiering av barnehagesektoren)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Temaet for høringen er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren.

Høringen følger opp strategien «Barnehager for en ny tid – nasjonal barnehagestrategi mot 2030» hvor det ble varslet at regjeringen ville gjennomgå regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren innen utgangen av 2023 og legge fram et helhetlig forslag til regelverksendringer.

 

Høringsnotatet inneholder forslag om å gi kommunen flere styringsvirkemidler innenfor tydelige og forutsigbare rammer. Videre foreslår departementet nye regler om tildeling av tilskudd til private barnehager som tar hensyn til at barn og barnehager er forskjellige. Det foreslås også endringer i reglene om de private barnehagenes organisering og kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling. Videre foreslås det endringer i reglene om tilsyn og reaksjoner. I tillegg foreslår departementet å innføre en hjemmel for å kunne godkjenne tidsavgrensede forsøk som innebærer unntak fra loven.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3001726.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 1. februar 2023.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 Med hilsen 

Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør                                                          Linn Kvinge
                                                                                        utredningsleder  

 • Departementene
 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne


 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Atferdssenteret
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregisteret
 • Bufdir
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning DMMH
 • Dysleksi Norge
 • Espira
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsrådet
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten for fylkesnemndene
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Hovedorganisasjonen KA
 • Humanetisk forbund
 • Husbanken
 • IKO - Kirkelig pedagogisk senter
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kanvas
 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening KEFF
 • Kompetanse Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lederne
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Universitetet i Rogaland Læringsmiljøsenteret
 • Læringsverkstedet
 • Matematikksenteret
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Naturfagsenteret
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Montessoriforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Norske Kveners Forbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nynorsksenteret
 • Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
 • Private barnehager i Asker (PIA)
 • Private barnehager
 • REFORM- ressurssenter for menn
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Røde Kors
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samisk Høgskole
 • Senter for samisk i opplæringa
 • Sivilombudet
 • Skolelederforbundet
 • Skrivesenteret
 • Språkrådet
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statlige barnehager
 • Statped
 • Steinerbarnehagene Norge
 • Stiftelsen Barnas Rettigheter
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
 • Trygge Barnehager
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)