Høring Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Forslaget åpner for at statlige universiteter og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling, som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring. Forslaget vil ikke få betydning for det ordinære utdanningstilbudet, som er gratis. EØS-regelverket om offentlig støtte setter rammer for hvor stor andel av kostnadene ved studietilbud som kan finansieres av egenbetaling. Forslaget hører åpent tre alternative måter å regulere andel egenbetaling på, som alle ligger innenfor EØS-reglene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.07.2021

Vår ref.: 21/2042

Høring av forslag til endringer i egenbetalingsforskriften: Mer fleksible regler om egenbetaling

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler på offentlig høring. Forslaget åpner for at statlige universiteter og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling, som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2842470 .

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 27. juli 2021.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)                                              
avdelingsdirektør                                             Therese Sofie Aasen 
                                                                            seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Universiteter og høyskoler
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Forsvarets høgskole
 • Politihøgskolen
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Regelrådet for næringslivet
 • Riksrevisjonen
 • Komitè for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Sametinget
 • Norske studentorganisasjon(NSO)
 • ANSA
 • Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Elevorganisasjonen

 • Akademikerne
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen VIRKE
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Akademikerforbundet
 • Bibliotekarforbundet
 • CREO - forbundet for kunst og kultur
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det Norske Diakonforbund
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Naturviterne
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Skolelederforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag - NTL
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samfunnsviternes fagforening
 • Samfunnsøkonomenes Fagforening
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
 • Utdanningsforbundet

 • Akademiet for yngre forskere
 • Audiografforbundet                        
 • Delta                                     
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)
 • Forandringsfabrikken
 • Norsk Presseforbund
 • Den Norske Forleggerforening, Høyskoleutvalget
 • Sex og politikk
 • Sex og samfunn
  Steinerskoleforbundet
 • Studieforbundet Solidaritet
 • Spillavhengighet Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Kristne Friskoler forbund
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Utdanning.no         

 • NOKUT                                                                   
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Utdanningsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Diku
 • UNIS
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Norges forskningsråd
 • Fagskolene
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Forum for fagskoler (Abelia)
 • Innovasjon Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Forbrukerrådet
 • Datatilsynet
 • Statistisk sentralbyrå

 • Fylkeskommunene
 • Statsforvalterne
 • Departementene