Høring – Forslag til endringer i etterretningstjenesteloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i etterretningstjenesteloven (lov 19. juni 2020 nr. 77).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2022

Vår ref.: 16/2773

Høringsnotatet foreslår justeringer i § 7-3. Bestemmelsen gjelder beslutning om tilrettelegging av tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon etter lovens kapittel 7. Endringene foreslås på bakgrunn av utvikling i internasjonal rettspraksis avsagt etter at loven ble vedtatt. Høringsnotatet foreslår også endringer i bestemmelser av betydning for ivaretagelsen av kildevernet. Dette er opplysninger som er egnet til å avsløre kilden til en journalist og som har et særlig rettslig vern. Det foreslås dessuten enkelte lovtekniske rettelser.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Frist for å inngi høringssvar er 27. september 2022.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens hjemmeside.

 

Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)

(ekspedisjonssjef)                                                                  Siri Horgen Hinze

                                                                                               (avdelingsdirektør)

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Oslo tingrett

 

Forsvaret v/Forsvarsstaben

Etterretningstjenesten

Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)

Generaladvokaten

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

 

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Statsforvalterne

Teknologirådet

Tolletaten

 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sivilombudet

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets høyskole

Høgskulen i Volda

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Politihøyskolen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

 

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Befalets fellesorganisasjon (BFO)

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

ICJ Norge

IKT Norge

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret

Norges forsvarsforening

Norges Juristforbund

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Norsk offisersforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norsk Personvernforening

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Norsk Studentorganisasjon

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Politiets Fellesforbund

SINTEF

Tekna

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

International Business Machines AS (IBM)

Microsoft Norge AS

NetCom GSM AS

Runbox Solutions AS

Software Innovation

Tele2 Norge AS

Telenor Norge AS

Teleplan AS

Telia Norge AS

Uninett AS

 

Amedia

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting (NRK)

Norsk Telegrambyrå (NTB)

Schibsted

TV2 AS