Høring — forslag til endringer i film- og videogramloven

Kultur- og kirkedepartementet la frem forslag til endringer i film- og videogramloven 5. mai 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
2004/04312 ME/ME2 LAB:elt

Dato:
10.05.05

Høring - forslag til endringer i film- og videogramloven

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utkast til endringer i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram på høring.

Bakgrunnen for høringsnotatet er dels Stortingets vedtak til ny § 100 om ytringsfrihet i Grunnloven og dels forslagene i Dok. nr. 8:31 (2002-2003) om aldersgrenser og reklameforbud ved framvisning av barnefilm.

Høringsuttalelser sendes innen 10. august 2005 til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at skriftlige merknader også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Adressatene oppfordres til å forelegge utkastet for relevante instanser som ikke står på listen over høringsinstanser.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
underdirektør

Alle kommuner

Departementene

Barneombudet

Fagforbundet

Familie & medier

Film & kino

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høgskulen i Volda

Institusjonen Fritt Ord

Klagenemnda for film og videogram

Konkurransetilsynet

KS

Medietilsynet

Norges kvinne- og familieforbund

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN (forum for ytringsfrihet)

Norsk videogramforening

Norske film- og tv-produsenters forening

Norske filmbyråers forening

Norske kinosjefers forbund

Norske videohandleres forbund

Sametinget

Samisk filmforbund

Sivilombudsmannen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim