Høring - forslag til endringer i offentleglova m.m. - innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta. Departementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet. Videre foreslås det endringer i offentlegforskrifta og arkivforskrifta som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.07.2023

Vår ref.: 23/1743

Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta. Departementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet. Videre foreslås det endringer i offentlegforskrifta og arkivforskrifta som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, berørte organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Fristen for å sende inn høringssvar er 5. juli 2023. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under "send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Ida Sørebø e.f.
avdelingsdirektør

Inga Gundersen
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arkivverket
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Digitaliseringsdirektoretet (Difi)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Disiplinærnemnda for advokater
Diskrimineringsnemnda
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsintituttet (SIFO)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvaret
Forsvarsbygg
Fredskorpset
Havforskingsinstituttet
Helsedirektoratet
Husbanken
Innstillingsrådet for dommere
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbanedirektoratet
Justervesenet
Kartverket
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Kompetanse Norge
KORO – Kunst i offentlege rom
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kulturrådet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landinfo
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid
Norges forskingsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk akkreditering
Norsk Filminstitutt
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Romsenter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Oljedirektoratet
Pasient- og brukerombudene
Patentstyret
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Rikslønnsnemnda
Rådet for taushetsplikt og forskning
Samordna opptak
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivil klareringsmyndighet
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Språkrådet
STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens havarikommisjon
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen – Vegdirektoratet 
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterne
Statsbygg
Sysselmesteren på Svalbard
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tolletaten
Trygderetten
UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
     utdanning og forsking Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Valgdirektoratet

Nord universitetet
Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)
Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet
Statlige høgskoler
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø

Arbeidsretten
Høyesterett
Jordskifterettene
Lagmannsrettene
Tingrettene

Den norske kirke
Norges institusjon for menneskerettigheter
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Ambita AS
Avinor
Bane Nor SF
Enova SF
Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)
Gassnova SF
Innovasjon Norge
Norges bank
NRK AS
Siva SF
Statnett SF
Statskog SF
Vygruppen AS

Amedia
Fagpressen
Institutt for journalistikk
Kommunal rapport
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Schibsted
TV2

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansforbundet
Forskerforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Juristforbundet
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
SMB Norge
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Gatejuristen
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Rettspolitisk forening