Høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Loven og forskriften gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett, og gjelder for personer fra en EØS-stat og Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits. I høringsnotatet foreslås det at enkelte av prinsippene i yrkeskvalifikasjonsloven med tilhørende forskrift også skal gjelde for personer, inkludert norske statsborgere, med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS eller Sveits. Forslaget vil ikke gjelde for personer som har flyktningstatus i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2020

Vår ref.: 20/2096

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Høringsfrist: 1. august 2020.

Høringsnotatet

Yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). Loven og forskriften gjelder for personer fra EØS-området og Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits.

I høringsnotatet foreslås det at enkelte av prinsippene i yrkeskvalifikasjonsloven med tilhørende forskrift også skal gjelde for personer, inkludert norske statsborgere, med yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland. Det vil si land utenfor EU/EØS eller Sveits. Forslaget vil ikke gjelde for personer som har flyktningstatus i Norge.

Det foreslås at følgende prinsipper legges til grunn:

Godkjenningsprinsippet: Ved behandling av søknader skal det legges vekt på de helhetlige yrkeskvalifikasjonene og ikke bare den formelle utdanningen. Hvis summen av de helhetlige yrkeskvalifikasjonene ikke er vesentlig forskjellige fra kravene i Norge, bør det i utgangspunktet gis godkjenning.

Utligningstiltak: Når en søker mangler de nødvendige kvalifikasjonene for godkjenning, bør søker opplyses om tiltak som prøveperiode, egnethetstest eller kompletterende utdanning i den grad slike tilbud er tilgjengelige.

Delvis adgang: Når en søkers kvalifikasjoner dekker deler av de oppgavene en godkjenning gir rett til å utøve, kan det gis godkjenning for denne delen av yrket. Det er en forutsetning at det er mulig å skille mellom de forskjellige delene av det aktuelle yrket.

Tidspunkt for vurdering av språkkrav: Det stilles som hovedregel ikke språkkrav i godkjenningsprosessen, men før vedkommende kan starte i arbeid. Søker kan dermed få vite om vedkommende kvalifiserer til yrkesutøvelse mens språkopplæringen fortsatt pågår.

Forslagene gjelder ikke for yrker hvor kvalifikasjonskravene er basert på kortere kurs, f.eks. yrkene som godkjennes av Arbeidstilsynet, eller hvor godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er omfattet av andre særdirektiv. 

Departementet foreslår i tillegg enkelte tekniske endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for å få regelverket mer i samsvar med reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Høringsinnspill

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2696196

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på nettsidene til www.regjeringen.no.

Vi oppfordrer de enkelte høringsinstanser til å sende forslaget til høring til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte (se liste over høringsinstanser). Dersom det er andre organisasjoner som bør høres om forslaget, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette. Departementet vil understreke at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg.

Spørsmål til høringen kan rettes til Knut Astad, på telefon: 415 90 754, eller e-post:

knut.astad@kd.dep.no.

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Knut Astad

seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Sametinget
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukerrådet
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kirkerådet
 • Kompetanse Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Statens helsepersonellnemnd, Helseklage
 • Statens helsetilsyn
 • Statens vegvesen
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 •  
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)
 • Caritas Norge
 • Den Norske Jordmorforening
 • Eiendom Norge
 • Elevorganisasjonen
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • Kirkelig Undervisningsforbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • MiRA
 • NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Røde Kors
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regnskap Norge
 • Revisorforeningen
 • SMB Norge
 • Unio
 • YS