Høring - Forslag til forskrift om satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2023

Vår ref.: 22/1957

Høringsbrev om forslag til forskrift om satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Forslaget til forskrift er et ledd i oppfølgingen av Prop. 120 S (2021-2022) Jordbruksoppgjøret 2022 og Innst. 462 S (2021-2022) om avsetning av midler til en egen satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord. Satsingen skal forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det følger av kommuneloven § 2-1 at kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte og selvstyrte organer. Skal de pålegges oppgaver eller plikter, og begrensninger i det kommunale eller fylkeskommunale selvstyret, må dette gjøres gjennom lov eller forskrift. Det foreslås på bakgrunn av dette at virkemiddelbruken knyttet til satsingen reguleres i en forskrift. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2953275/

Høringsfristen er satt til 17. februar 2023.

Med hilsen

Kristin Orlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Lothe
seniorrådgiver

  • Fylkeskommunen- alle
  • Innovasjon Norge
  • KS
  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Sametinget
  • Statsforvalteren- alle

Kopi:

  • Kommunal- og distriktsdepartementet