Høringer

Høring - Forslag til ny forskrift om melding om reindrift

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forskrift om melding om reindrift på høring. Høringsnotat med utkast til forskrift følger vedlagt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2023

Vår ref.: 23/917

Høringsbrev - forslag til ny forskrift om melding om reindrift

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forskrift om melding om reindrift på høring. Høringsnotat med utkast til forskrift følger vedlagt.

Forskriften foreslås med hjemmel i reindriftsloven § 18 annet ledd og har som formål å effektivisere ordningen med å levere melding om reindrift. Innholdet i gjeldende forskrift vil i all hovedsak bli videreført med mindre endringer. Det foreslås imidlertid en større endring ved at Statsforvalteren godkjenning av innlevert melding om reindrift tas bort.

Istedenfor at det gjøres endringer i eksisterende forskrift, vurderer Landbruks- og matdepartementet at det er mest hensiktsmessig å lage en helt ny forskrift om melding om reindrift. Det antas at den nye ordningen vil effektivisere saksbehandlingen i reindriftsforvaltningen vesentlig og bidra til å forenkle reindriftsutøvernes drift.

Det er gjennomført innledende konsultasjoner med Sametinget om utkastet. Norske Reindriftsamers landsforbund har opplyst til departementet at det ikke er behov for konsultasjoner om forsalget på dette stadiet av prosessen.

Etter at forskriften har vært på ordinær høring, vil det bli gjennomført nye konsultasjoner med Sametinget og NRL.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslaget. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til departementet.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2996389/

Høringsfristen er satt til 6 uker på bakgrunn av sakens omfang og viktighet, jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3 første ledd.

Frist for å sende høringsuttalelser er 15. november 2023.

Med hilsen

Morten Floor (e.f.)                   Alexander Anthony Wagstaff
avdelingsdirektør                    seniorrådgiver    

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Balvatn reinbeitedistrikt

Ørnflogveien 17

8230

SULITJELMA

Byrkije reinbeitedistrikt

Fiplingdalen

8680

TROFORS

D-11T Reinøy

Avzi

9520

KAUTOKEINO

D-19 Sallan/Sørøy

Beazedievva 32

9520

KAUTOKEINO

D-19/32T Lahkko-Lakselvdal/Lyngsdal

Postboks 628 Sentrum

9256

TROMSØ

D-20 Fala/Kvaløy

Avzziluodda 20

9520

KAUTOKEINO

D-21 Gearretnjarga

Gartnetluohkka 10

9520

KAUTOKEINO

D-22 Fiettar

Postboks 108

9520

KAUTOKEINO

D-23 S/N gr. B Girenjarga

Breverudmyra 24

9513

ALTA

D-23 S/N gr. C Jalgon

Rødsvingelvn 37

9516

ALTA

D-24A Oarje-Sievju/Seiland Vest

Hemmogiedde

9520

KAUTOKEINO

D-24B Seiland Øst

Postboks 2132 Elvebekken

9518

ALTA

D-25 Stierdna/Stjernøy

Heargedievva 27

9520

KAUTOKEINO

D-26 Lakkonjarga

Postboks 27

9525

MAZE

D-27 Joahkonjarga

Postboks 41

9521

KAUTOKEINO

D-28 Cuokcavuotna/Bergsfjord

Hemmogiedde

9520

KAUTOKEINO

D-29 Seakknesnjarga ja Silda

Avzi

9520

KAUTOKEINO

D-30A Vestre sonestyre/Oarjabealli

Sarritluodda 31

9520

KAUTOKEINO

D-30B Midtre sonestyre/Guovdajohtolat

 

 

 

D-30C Østre sonestyre/Nuorttabealli

 

9520

KAUTOKEINO

D-32 Silvetnjarga

Postboks 206

9521

KAUTOKEINO

D-33 Spalca

Bredbuktnes

9520

KAUTOKEINO

D-33T Ittunjarga/Rendalen

Hemmogiedde

9520

KAUTOKEINO

D-34 Abborassa

Postboks 88

9521

KAUTOKEINO

D-36 Cohkolat ja Biertavarri

Mattaluoppal

9520

KAUTOKEINO

D-37 Skarfvaggi

Adjetjohka

9520

KAUTOKEINO

D-39 Ardni/Gavvir-Arnøy/Kågen

Gartnetluohkka 6

9520

KAUTOKEINO

D-40 Orda

Njurgoluodda 15

9520

KAUTOKEINO

D-41 Beaskadas

Postboks 37

9525

MAZE

D-42 Beahcegealli

Bohtaldievva 2

9520

KAUTOKEINO

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105

OSLO

Distrikt 35 Fávrrosorda

Njoammelluodda 11

9520

KAUTOKEINO

Duokta reinbeitedistrikt

Holtanveien 620

8219

Fauske

Elgå reinbeitedistrikt/Svahken sijte

Valdalsfjellet 588

2443

DREVSJØ

Essand reinbeitedistrikt/Saanti Sijte

Postboks 236

7361

RØROS

Essand reinbeitedistrikt/Saanti Sijte

Postboks 236

7361

RØROS

Femund reinbeitedistrikt/Fæmund sijte

Postboks 236

7361

RØROS

Feren reinbeitedistrikt/Gaasken-Laante sijte

Nedre Møllenberg gt 60

7014

TRONDHEIM

Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen-Njaarke sijte

Sjøåsen

7750

NAMDALSEID

Fostisen reinbeitedistrikt

 

8540

BALLANGEN

Gielas reinbeitedistrikt

Nordsiveien 115

9470

GRATANGEN

Grovfjord reinbeitedistrikt

Blåfjellveien 458

9445

TOVIK

Helligskogen reinbeitedistrikt

 

9142

SKIBOTN

Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt

Heiryggen 40

8614

Mo i Rana

Hjerttind Altevaten Fagerfjell reinbeitedistrikt

 

9310

SØRREISA

Ildgruben reinbeitedistrikt

Postboks 3098

8603

GRUBHEI

Jahkenjarga Siida

 

 

 

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Haustreis

8680

TROFORS

Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt

 

 

 

Kommunikasjonsenheten

 

 

 

Kongsvikdalen reinbeitedistrikt

Dukanveien 8

9436

KONGSVIK

Kvaløy reinbeitedistrikt

Soppsvingen 31

9102

Kvaløysletta

Lahtin Siida

 

 

 

Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt

Postoks 628 Sentrum

9256

TROMSØ

Landbruksdirektoratet

Postboks 56

7701

STEINKJER

Luru reinbeitedistrikt/Låarte sijte

Agle

7760

SNÅSA

Mahkaravju Siida

 

 

 

Marbolon Siida

 

 

 

Mauken/Tromsdal reinbeitedistrikt

Smaragdveien 2

9022

KROKELVDALEN

Njaeaddian Siida

 

 

 

Nord-Senja Dividalen reinbeitedistrikt

Bukkemoveien 281

9372

GIBOSTAD

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Postboks 508

9255

TROMSØ

Ravdol Siida

 

 

 

Rbd 1. 2 og 3 Nuortat Matta-Varjjat/Østre Sør-Varanger

Tårnet

9900

KIRKENES

Rbd 13 Siskit Corgas ja Lagesduottar

Postboks 168

9735

KARASJOK

Rbd 14 Spiertagaisa

Postboks 19

9730

KARASJOK

Rbd 14 Spiertanjarga/Børselvfjellet

Postboks 186

9735

KARASJOK

Rbd 16

Postboks 185

9735

KARASJOK

Rbd 17

Postboks 99

9735

KARASJOK

Rbd 23 S/N gr. A Valgenjarga

Postboks 55

9525

MAZE

Rbd 23 S/N gr. D Ealenjarga

Trudvang 5B

9511

ALTA

Rbd 4/5 Oarjjit Matta-Varjjat/Vestre Sør-Varanger

Bugøyfjord

9930

NEIDEN

Rbd 5 og 6 D Varjjatnjarga/Varangerhalvøya

Rasengveien 2

9840

VARANGERBOTN

Rbd 5A og 5C Beahceveai/Pasvik

Rødsand

9910

BJØRNEVATN

Rbd 7 Rakkonjarga

Ringveien 43

9845

TANA

Rbd 9 Corgas/Oarje Deatnu

Hillagurra

9845

TANA

Rebbenesøy reinbeitedistrikt

Bromnes

9140

REBBENES

Reinøy reinbeitedistrikt

Avzi

9520

KAUTOKEINO

Rendalen reinbeitedistrikt

Heammogieddi

9520

KAUTOKEINO

Riast/Hylling reinbeitedistrikt/Gåebrien sijte

Postboks 236

7361

RØROS

Ringvassøy reinbeitedistrikt

Dåfjord

9130

HANSNES

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt

Bryggfjelldal

8646

KORGEN

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt

Bryggfjelldal

8646

KORGEN

Saltfjellet reinbeitedistrikt

Lønsdal

8255

RØKLAND

Sametinget

Avjovargeaidnu 50

9730

KARASJOK

Skaidan Siida

 

 

 

Skjomen reinbeitedistrikt

Gropenveien 142

8522

BEISFJORD

Skjækerfjell reinbeitedistrikt/Skæhkere sijte

Berget

7760

SNÅSA

Skuohtanjarga Siida

 

 

 

Stájggo-Hábmer

 

8270

DRAG

Statsforvalteren i Nordland

Postboks 1405

8002

BODØ

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Postboks 700

9815

VADSØ

Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Sør-Senja reinbeitedistrikt

Postboks 5

9370

SILSAND

Tjeldøy reinbeitedistrikt

Klungnesveien 39

9436

KONGSVIK

Trollheimen reinbeitedistrikt/Trollheimen sijte

Nerskogen

7393

RENNEBU, Voll

Vannøy reinbeitedistrikt

 

9135

VANNVÅG

Vestre Namdal reinbeitedistrikt/Åarjel-Njaarke sijte

Kjelmoen

7892

TRONES

Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt

Smalåsen

7890

NAMSSKOGAN

Vuorji Siida

 

 

 

Østre Namdal reinbeitedistrikt/Tjåehkere sijte

Fjellbo

7898

LIMINGEN