Høring - forslag til nye regler om rapportering og undersøkelse av ulykker og hendelser i luftfarts- og jernbanesektoren og forslag om hjemmel for å undersøke ulykker og hendelser i vegsektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2211 – 701.3

19.12.03

Høring – forslag til nye regler om rapportering og undersøkelse av ulykker og hendelser i luftfarts- og jernbanesektoren og forslag om hjemmel for å undersøke ulykker og hendelser i vegsektoren

Likelydende til alle høringsinstansene

1. Bakgrunn og hovedinnhold

For å styrke arbeidet med å forebygge ulykker i luftfarts-, jernbane- og vegsektoren foreslår Samferdselsdepartementet i vedlagte høringsnotat at det vedtas nye lovregler som skal lette de ansvarlige myndighetenes tilgang til opplysninger som er nødvendige i arbeidet med å kartlegge årsakene til ulykker. For å oppnå dette foreslås det regler som beskytter dem som forklarer seg eller rapporterer til myndighetene, bl.a. spesialtilpassede regler om taushetsplikt, unntatt offentlighet for utkast til havarirapporter og vern mot bruk av opplysningene som bevis i straffesaker. I tillegg foreslås det nye regler om undersøkelse av ulykker og hendelser innenfor de tre nevnte sektorene.

Lovteknisk foreslår departementet at ovennevnte gjennomføres på følgende måte:

  • et nytt og utvidet, kapittel XII i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart,
  • en ny lov om undersøkelse av jernbaneulykker m.m.
  • tilføyelse av en ny § 12 a i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.

For så vidt gjelder luftfart, er de foreslåtte lovendringene nødvendige for å gjennomføre internasjonale forpliktelser fra ICAO, EU/EØS og Eurocontrol (se særlig høringsnotatets del I, kapittel 1 og kapittel 7.2).

Innenfor jernbanesektoren er det ventet at EU i løpet av 2004 vil vedta et sikkerhetsdirektiv som et stykke på vei tilsvarer de reglene som gjelder for luftfartssektoren (relevant utdrag av forslag følger vedlagt høringsnotatets del I og II).

Innenfor vegsektoren er det pr. i dag ikke foreslått tilsvarende internasjonale regler. Det er imidlertid besluttet å utvide oppgavene til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) til også å omfatte vegsektoren. På denne bakgrunn foreslår departementet at det lages et regelverk på vegsektoren som, så langt det er hensiktsmessig og mulig, innebærer en materiell regulering som tilsvarer den som foreslås i luftfarts- og jernbanesektoren.

I høringsnotatets del I, kapittel 3 har departementet redegjort noe mer utførlig for nødvendigheten av å vurdere flere transportsektorer under ett, herunder også sjøulykker.

2. Oppbygningen av høringsnotatet

Vedlagte høringsnotat er delt i tre hoveddeler (I – III), én for hver av de tre transportsektorene. Målsetningen med oppdelingen er at lesere som først og fremst er opptatt av jernbane- og vegsektoren ikke skal være nødt til å lese hele del I. De som er interessert i utfyllende stoff kan bruke henvisningene fra de konkrete lovforslagene i del II og III til de generelle drøftelsene i del I.

Siden alle tre deler er satt sammen til ett dokument, er den letteste måten å finne frem til begynnelsen av del II og III på, å se hvor sidenummereringen nullstilles. Hver av de tre delene har egne innholdsfortegnelser.

Del I omhandler luftfartssektoren. Samferdselsdepartementet har i sitt interne arbeid valgt å ta utgangspunkt i det regelverket som allerede finnes innenfor denne sektoren, og de internasjonale regelverkene som nylig er vedtatt på dette området. Høringsnotatets del I er bredt og prinsipielt anlagt. Målsetningen har vært å sette leseren selv i stand til å danne seg et bilde av mange av de (til dels motstridende) hensynene som gjør seg gjeldende på dette området. På enkelte punkter bør departementets konklusjoner (lovforslag) oppfattes som foreløpige anbefalinger. Noen steder er høringsinstansene uttrykkelig oppfordret til å komme med merknader til vanskelig avveiningsspørsmål eller supplerende faktaopplysninger. Som det vil fremgå forutsetter lovforslaget også at det gis utfyllende forskriftsbestemmelser på noen punkter.

For en mer detaljert oversikt viser vi til innholdsfortegnelsen i del I og kapittel 2 i samme del.

Del II og III bygger i større eller mindre grad på de vurderingene og den lovmodellen som fremgår av del I. Mest utpreget er nok dette for jernbanesektoren, hvor gjeldende norsk rett og kommende internasjonale rett har mye til felles med luftfartslovgivningen.

Del II omhandler jernbanesektoren. Innholdsmessig er de foreslåtte lovreglene på dette området tilnærmet sammenfallende med de som er forslått for luftfartssektoren. Departementet legger foreløpig opp til at det gis en egen lov om undersøkelse av jernbaneulykker m.m.

For en mer detaljert oversikt viser vi til innholdsfortegnelsen i del II.

Del III omhandler vegsektoren. På vegtrafikkområdet foreslår departementet en annen lovteknisk tilnærming enn på luftfarts- og jernbaneområdet. Dette skyldes bl.a. at det i vegsektoren ikke finnes internasjonale regler om undersøkelse av ulykker og hendelser, at antallet ulykker er større, samt at partsforholdene er annerledes. Det foreslås å tilføye en ny § 12 a i vegtrafikkloven som skal hjemle undersøkelse av ulykker og hendelser i vegtrafikken. Departementet skal i forskrift gi utfyllende bestemmelser om bl.a. undersøkelsesmyndighetens arbeid, derunder om omfanget og gjennomføringen av undersøkelsene, om utarbeidelse, innhold og foreleggelse av undersøkelsesrapporter og om varsling av ulykker og hendelser.

3. Høringsfrist og lenker

Særlig med tanke på Norges internasjonale forpliktelser innenfor luftfarten, er det departementets målsetning å fremme lovforslagene for Stortinget våren 2004. For å ha nødvendig tid til å utarbeide odelstingsproposisjon må høringsinstansenes merknader sendes departementet senest fredag 20. februar 2004.

Høringsbrevet og høringsnotat vil også bli lagt ut på departementets hjemmeside: http://odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/paa_hoering/index-b-n-a.htm

Eventuelle spørsmål kan rettes til Morten Foss på telefon 22 24 82 50.

Med hilsen

Per Sanderud e.f.

Morten Foss

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Helsedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
AS Gråkallbanen
AS Oslo Sporveier
A/S Valdresbanen
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Avinor AS
BaneTransport AS
Ben Air AS
Bergen Air Transport AS
Bergen Elektriske Sporvei
Bilimportørenes Landsforening
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)
Braathens ASA
CargoNet AS
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
Connex Norge AS
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
European Helicopter Center
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fjellanger Widerøe Aviation AS
Fjellfly
Flyreklame AS
Flyselskapenes Landsforening
Flytoget AS
Fonnafly Sjø AS
Forsvarets biloffiser
Forsvarets overkommando
Fossum Fly
Fotonor AS
Fylkesmennene
GM Gruppen Øst
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Helifly AS
Helikopterdrift AS
Heli-Team AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hærens forsyningskommando
Institutt for samferdselsteknikk
Jernbaneverket
Kato Airline AS
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilforbund
Kriminalpolitisentralen
Kystdirektoratet
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lastebileiernes forening
Lofotfly AS
Luftfartstilsynet
Lufthavnenes Tjenestemannslag
Lufttransport AS
Løkenfly
Malmtrafikk AS
Maskinentreprenørenes forbund
MC-rådet
Motorførernes Avholdsforbund
Museumsbanerådet, v/Linda May Kallestein
Norcopter AS
Nordic Aviation Resources
Nordlandsfly AS
Norges Automobil Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Havneforbund
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Helikopterskole AS
Norsk Hydro AS, Hydro Porsgrunn
Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen
Norsk Jernbaneklubb, Oslo
Norsk Kabinforening
Norsk Luftambulanse AS
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Museumstog
Norsk Speditørforbund
Norsk Trafikkflygerforening
Norsk Trafikksikkerhetsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norwegian Air Shuttle AS
Norwegian Aviation College
NSB AS
Nye Numedalsbanen A/S
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Ofotbanen AS
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Orkla Industrimuseum
Oslo kommune
Oslo Lufthavn AS
Pegasus Helicopter AS
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
PRIFO
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Ringerike Transportkontor AS
Rørosfly
Sandefjord lufthavn, Torp
SAS Norge ASA
SINTEF, avd. for Samferdselsteknikk
Sivilombudsmannen
Statens bilsakkyndiges forening
Statens jernbanetilsyn
Statens trafikklærerskole
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesens regionvegkontor
Statistisk sentralbyrå
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Krøderbanen
Stiftelsen Rjukanbanen
Stiftelsen Setesdalsbanen
Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen
Sundt Air AS
Sysselmannen på Svalbard
SAAB Norsk Flytjeneste AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trafikkforum
Trans Wing AS
Transportbedriftenes Landsforbund
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trondheim kommune
Trygg Trafikk
Utrykningspolitiet
Vegetatens tekniske forening
Widerøes Flyveselskap ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yrkestrafikkforbundet

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten