Høring - Fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse

Høringsfrist: 10. april 2007

Resultat: Forslag til lovendring i ligningsloven § 4-2 nr. 2 ble fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2007-200) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 -lovendringer, kap. 27.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. april 2007
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 9. januar 2007