Høring - generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven. Kjernen i forslagene er å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i det norske merverdiavgiftsområdet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.07.2022

Vår ref.: 22/2151

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven. Kjernen i forslagene er å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i det norske merverdiavgiftsområdet.

Fjernleverbare tjenester er tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Eksempler er rådgivningstjenester og markedsføringstjenester, samt en rekke elektroniske tjenester som salg av strømmetjenester, internettspill o.l.

I dag er det merverdiavgiftsplikt på alle fjernleverbare tjenester som selges fra utlandet til næringsdrivende eller offentlige virksomheter i Norge. Dersom mottakeren er en forbruker, er det bare avgiftsplikt på elektroniske tjenester. Dette innebærer at utenlandske tilbydere av fjernleverbare, ikke-elektroniske tjenester har en konkurransefordel sammenlignet med norske tilbydere av samme tjenester. Denne rettstilstanden strider mot målet om at merverdiavgiften skal være nøytral.

På bakgrunn av dette foreslår departementet å utvide merverdiavgiftsplikten ved innførsel av fjernleverbare tjenester til forbrukere til også å gjelde ikke-elektroniske tjenester. Det foreslås at oppkrevingsmekanismen for merverdiavgift ved salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere skal være forenklet registrering av den utenlandske selgeren, det vil si en utvidelse av VOEC-ordningen.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 8. juli 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen
Frédéric Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                              Tor Lande
                                                                                              avdelingsdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Innovasjon Norge
KS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokatembetet
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet