Høring - gjennomføring av rådsforordningen om europeiske selskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2004

Vår ref.: 200406594 EP IHO/an

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200406594 EP IHO/an

13.05.2004

Høring – gjennomføring av rådsforordningen om europeiske selskaper

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til en ny lov om europeiske selskaper. Med forslaget tas det sikte på å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) i norsk rett. Vedlagt følger også forordningen i norsk oversettelse.

Vi ber om høringsuttalelser innen fredag 6. august 2004. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen ingeborg.olebakken@jd.dep.no.

Vi ber dessuten om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adresselisten.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver

Alle departementene

Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjesparerforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Skatterevisorers Landsforening
Norske Sivilingeniørers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund