Høring Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Høringen skal sammen med lovendringene som er gjennomført i 2021 og 2022, NOU 2020: 3 og høringsinnspillene til NOU-en danne grunnlaget for en lovproposisjon med forslag om ny universitets- og høyskolelov. Høringen inneholder blant annet forslag om endringer i kravet om to sensorer, endringer i reglene om midlertidig ansettelse og endringer i myndigheten til å beslutte nedleggelse av studiesteder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2022

Vår ref.: 22/3062

Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Høringen skal sammen med lovendringene som er gjennomført i 2021 og 2022, NOU 2020: 3 og høringsinnspillene til NOU-en danne grunnlaget for en lovproposisjon med forslag om ny universitets- og høyskolelov.

Høringen inneholder blant annet forslag om å endre tosensorordningen, stramme inn reglene om midlertidige ansettelser og legge beslutningsmyndigheten for nedleggelse av studiesteder mv. til Kongen i statsråd.

Forslaget om å endre tosensorordningen innebærer at det foreslås endring i reglene som ble vedtatt i 2021, men som foreløpig ikke har trådt i kraft. Departementet viser i denne sammenheng til at det ved kongelig resolusjon den 17. juni 2022 ble besluttet å utsette innføring av kravet om to sensorer ved alle eksamener der karakteren A til F benyttes, frem til 1. august 2024. Om det skal gjøres endringer i kravet før det settes i kraft, vil bli vurdert på bakgrunn av denne høringen.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2917970.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 14. oktober 2022.

 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

 

Med hilsen 


Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                         Susanne Sollie 
                                                                                        utredningsleder             

 

 • Departementene

 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Statsforvalterne


 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Datatilsynet
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Helsedirektoratet
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Regelrådet for næringslivet
 • Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør
 • Språkrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Utdanningsdirektoratet


 • De regionale helseforetakene

 • Fylkeskommunene

 • Universitetene og høyskolene (statlige og private)

 • Fagskolene
 • Studentsamskipnadene
 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Association of Norwegian Students Abroad ANSA
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Delta
 • Den norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det Norske Diakonforbund
 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Econa
 • Elevorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Naturviterne
 • Noregs Mållag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Målungdom
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Parat
 • Presteforeningen
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samskipnadsrådet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • STAFO
 • Steinerskoleforbundet
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Synshemmede Akademikeres Forening
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund