Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Vi viser til utredningen NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler som ble avgitt 13. februar 2020. Vi sender med dette utredningen på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2020

Vår ref.: 20/1090

Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler
Vi viser til utredningen NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler som ble avgitt 13. februar 2020. Utredningen er publisert på regjeringens hjemmesider: NOU 2020: 3. Vi sender med dette utredningen på alminnelig høring.

Utredningen er avgitt av et utvalg som har foreslått ny lov om universiteter og høyskoler. Departementet vil vurdere utvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar sikte på at regjeringen kan fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021. Departementet vil se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om styringen av universitets- og høyskolesektoren og innspill til denne.

Vi ønsker at høringsuttalelsene struktureres i tråd med utvalgets forslag til ny lov. Vi ønsker også at høringsinstanser som ikke deler utvalgets vurderinger, kommer med konkrete forslag til lovtekst.

Alle som ønsker det, kan gi høringsuttalelse ved bruk av den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider: www.regjeringen.no/id2690685. Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Vi ber om høringsuttalelser innen 22. mai 2020.

 

Med hilsen


Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                            Erling H.Dietrichson
                                                                                            fagdirektør

 

 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Audiografforbundet
 • Barne- og familiedepartementet
 • ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Datatilsynet
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Delta
 • Den norske Forleggerforening
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Elevorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forandringsfabrikken
 • Forskerforbundet
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forsvarets høgskole
 • Forsvarsdepartementet
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Innovasjon Norge
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk presseforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk tjenestemannslag
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Politihøgskolen
 • Regelrådet for næringslivet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samisk høgskole
 • Samskipnadsrådet
 • Sex og politikk
 • Simula Research Laboratory AS
 • Skrivekunstakademiet
 • Spillavhengighet Norge
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studieforbundet Solidaritet
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universell
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund