Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette Trygdekoordineringsutvalgets utredning på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 25.10.2021

Vår ref.: 21/2494

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 Trygdekoordineringsutvalget for å få gjennomført en helhetlig gjennomgang av forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Utvalget ble blant annet bedt om å kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området. Utvalget ble videre bedt om å vurdere hvordan de ulike folkerettslige forpliktelsene bør gjennomføres i trygdelovgivningen for å legge til rette for et klart og tilgjengelig regelverk.

Trygdekoordineringsutvalget avga sin utredning til arbeids- og sosialministeren 15. juni 2021.

Utvalget foreslår tre grep for å bedre informasjonen om de folkerettslige forpliktelsene:

 • at trygdeforordningene og andre multilaterale folkerettslige trygdekoordineringsinstrumenter gjennomføres på lovs nivå, med klar angivelse av at disse instrumentene har forrang fremfor den øvrige trygdelovgivningen,
 • at folketrygdloven, barnetrygdloven og kontantstøtteloven utstyres med «folkerettsmarkører», som gjør brukerne oppmerksom på at lovens regler må tolkes og anvendes, og om nødvendig fravikes og suppleres, av koordineringsforpliktelsene som er gjennomført i norsk rett, og
 • at oppholdskravene for sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger endres, slik at det fremkommer at for personer som kan påberope seg forordningen, er opphold innad i EØS likestilt med opphold i Norge. Det foreslås ikke en «EØS-tilpasning» av trygdelovgivningen for øvrig.

Etter utvalgets vurdering er det på enkelte punkter avvik mellom de forpliktelsene som følger av trygdeforordningen og Arbeids- og velferdsetatens praktisering, både på ASDs og BFDs områder.

Utvalget legger under noe tvil til grunn at noen av stønadene til enslig mor eller far er omfattet av koordineringsbestemmelsene i trygdeforordningen, og de foreslår derfor å ta inn en folkerettsmarkør i folketrygdloven kapittel 15 som viser til trygdeforordningen. Dette er en fortolking departementet ikke deler.

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette Trygdekoordineringsutvalgets utredning på høring.

Vi ber spesielt om synspunkter på utvalgets lovforslag, se kapittel 20.

Det varsles allerede nå at departementet tar sikte på å legge frem en proposisjon som følger opp utvalgets anbefaling om at det må foretas endringer i de bestemmelsene i folketrygdloven som regulerer retten til å motta sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger under opphold i andre EØS-stater.

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten, kommer med innspill.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste.

Høringsfristen er 25. oktober 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Dag Holen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne-Louise Resberg
avdelingsdirektør

 • Adopsjonsforum
 • Advokatforeningen
 • Aleneforeldreforeningen
 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Diskrimineringsnemnda
 • Domstolsadministrasjonen
 • EFTA-domstolen
 • EFTAs overvåkningsorgan, ESA
 • EFTA-sekretariatet
 • Europabevegelsen
 • Europeisk ungdom
 • Fafo
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreningen 2 foreldre
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • InorAdopt
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juristforbundet
 • Jussbuss – Juss-studentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommunesektorens organisasjon, KS
 • Landsorganisasjonen, LO
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nei til EU
 • Nettverket for private høgskoler
 • NHO
 • Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Norsk forening for europarett
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • NTNU
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Personvernkommisjonen
 • Private barnehagers landsforbund
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Språkrådet
 • Statens Pensjonskasse
 • Statsforvalterne
 • Trygderetten
 • Ungdom mot EU
 • Unio
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Verdens barn
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS