Høring- NOU 2022: 19 Oljepionerene- en kompensasjonsordning

Kommisjonen som har vurdert en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene» la frem sine forslag 15. desember 2022. Kommisjonens utredning, NOU 2022: 19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning, sendes med dette på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2023

Vår ref.: 23/90

Kommisjonen ble nedsatt 3. september 2021 etter anmodning fra Stortinget og med et omfattende mandat fra daværende Arbeids- og sosialdepartementet. Mandatet omfattet dels en vurdering av om en kompensasjonsordning vil være en riktig og hensiktsmessig oppfølging av denne gruppen og dels hvordan en slik kompensasjonsordning eventuelt bør innrettes. Kommisjonen skulle legge faglig og dokumentert kunnskap til grunn for sine vurderinger.

Kommisjonen har kommet til at etablering av en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene vil være en riktig og hensiktsmessig oppfølging av denne gruppen. Kommisjonen peker bl.a. på at enkelte arbeidsoperasjoner offshore kan ha medført eksponering som ikke kan sammenlignes med eksponering som tilsvarende grupper på land har vært utsatt for.

Kommisjonen har vurdert hvem som bør omfattes av en eventuell kompensasjonsordning, omfanget av skader i målgruppen, kriterier for å komme inn under ordningen og hvordan ordningen bør finansieres og organiseres. Kommisjonen har utarbeidet flere alternative forslag og modeller for utforming av en kompensasjonsordning, og det er gjort en vurdering av de økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike forslagene.

Utredningen sendes på en bred høring, slik at saken er best mulig opplyst som grunnlag for det videre arbeidet og en samlet vurdering i denne saken. Saken om oljepionerene har bl.a. noen prinsipielle sider knyttet til særbehandling av enkeltgrupper innenfor èn sektor. Kommisjonen har også pekt på slike utfordringer.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen "send inn høringssvar" nedenfor. Alle innspill er offentlige etter offentligloven og blir publisert på departementets nettside.

Høringsfrist i saken er 2. juni 2023.

Kommisjonens utredning kan leses her:  

Forslag om ein særskild kompensasjonsordning for «oljepionerane» - regjeringen.no

med hilsen 

Ragnhild Nordaas                                                       Tone Kjeldsberg 

Ekspedisjonssjef                                                            Fagdirektør 

Akademikerne
ALT c/o Industri Energi
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus
Arbeidsmedisinsk avdeling ved sykehuset i Telemark
Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Nord-Norge
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
Arbeidstilsynet
Barne- og likestillingsdepartementet
Brannmenn mot Kreft
Datatilsynet
De samarbeidende organisasjoner (DSO)
Diskrimineringsnemnda
Finans Norge
Finanstilsynet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Fremtind forsikring
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gjensidige Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Handelshøyskolen BI Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met)
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Høgskulen i Volda
If Skadeforsikring
Industri Energi
Institutt for offentlig rett
Institutt for privat rett
Institutt for samfunnsforskning
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kreftforeningen
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Norce (Norwegian Research Centre AS)
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Oljemuseum
Norsk Yrkeshygienisk Forening
NTNU
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Offshore Norge
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oslo Economics
Oslo Met
Petroleumstilsynet
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Rådgivende ingeniørers forening
SAFE
Samferdselsdepartementet
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)
SINTEF Teknologi og samfunn
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
SMB Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statsforvalterne
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)
Tryg Forsikring
Trygderetten
Tvisteløsningsnemnda
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus