Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

Et offentlig utvalg ble oppnevnt ved kgl. res. 19. juni 2020 for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk. Justis- og beredskapsdepartementet mottok utvalgets utredning den 23. februar 2022. Utredningen belyser de sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringene knyttet til cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder, og foreslår en rekke anbefalinger om risikoreduserende tiltak. Det legges også vekt på tiltak hvor cruisenæringen selv kan bidra.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2022

Vår ref.: 22/1548

Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensede havområder på høring.

Et offentlig utvalg ble oppnevnt ved kgl. res. 19. juni 2020 for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk. Justis- og beredskapsdepartementet mottok utvalgets utredning den 23. februar 2022. Utredningen belyser de sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringene knyttet til cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder, og foreslår en rekke anbefalinger om risikoreduserende tiltak. Det legges også vekt på tiltak hvor cruisenæringen selv kan bidra. Utredningen er publisert på regjeringens hjemmeside NOU 2022: 1 - regjeringen.no

Justis- og beredskapsdepartementet ber om synspunkter på utvalgets vurderinger og anbefalinger. Vi ber også adressatene forelegge høringsbrevet og utredningen for berørte underliggende virksomheter, organisasjoner eller foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på den vedlagte adressatlisten. Særskilt oppfordres det at statsforvalterne forelegger høringen for de respektive kystkommunene og gjerne samordner tilbakemeldingene. Dette utelukker ikke at den enkelte kommune også avgir egen høringsuttalelse. Vi oppfordrer til at høringssvarene er så konkrete som mulig, gjerne med henvisning til de/det aktuelle punkt i utredningen. 

For å avgi høringsuttalelse benyttes den digitale løsningen på regjeringens hjemmeside. Høringen er åpen, og andre som ikke er ført opp på adresselisten kan også avgi høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringens hjemmeside.

Høringsfristen er torsdag 15. september 2022.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef   

 

Lise Fyllingen
førstekonsulent

 

                            

                                                                                                 

Departementene

 

American bureau of shipping

Arktisk råd, ved arbeidsgruppen Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR)

Association of Artic Expedition Cruise Operators (AECO)

Assuranceforeningen Skuld

Avinor

Boreal Norge AS

Bureau Veritas

Carnival Group Norway

ClassNK

Color Line

Cruise Lines International Association (CLIA)

Cruise Norway

Det norske maskinistforbund

De Sjøkyndiges Forbund

DFDS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DNV

Fiskeridirektoratet

Fiskebåt

Fjord 1 ASA

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Fraktefartøyenes Rederiforening

Fred. Olsen Cruise Lines

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige forum (FORF)

Fylkeskommunene

Gard

Havila Kystruten

Helsedirektoratet

Helse Midt-Norge

Helse Møre og Romsdal

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Holland Norway Lines

Hovedredningssentralen

Hurtigruten

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Innovasjon Norge

Kartverket

G. Jebsen- senter for havrett

Kystrederiene

Kystvakten

Kystverket

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lloyds register of shipping

Luftfartstilsynet

Maritimt Forum

Meteorologisk institutt

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NHO Sjøfart

NHO Reiseliv

Nordisk Skibsrederforening

Norwegian Hull Club

Norsk forening for maritim medisin

Norsk Losforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffiserforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Nord universitet

Politidirektoratet

Politidistriktene

Redningsselskapet (RS)

Sjøfartsdirektoratet

Sjømannsforeningenes Landsforbund

Statens Havarikommisjon for Transport

Statsforvalterne

Stena Line

Sysselmesteren på Svalbard

Telenor ASA ved Telenor Kystradio

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

TUI Cruises GMBH

 

Universitetet i Agder: Fakultet for teknologi og realfag

Universitetet i Bergen:  Institutt for sammenliknende politikk

Universitetet i Oslo: Nordisk institutt for sjørett

Universitetet i Stavanger: Det teknisk naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø: Norsk senter for havrett