Høring - NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket

Inntektsutvalget for jordbruket, ledet av professor Ola Honningdal Grytten, leverte den 3. oktober NOU 2022: 14 Inntektsmåling i jordbruket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2023

Vår ref.: 22/1595

Inntektsutvalget for jordbruket, ledet av professor Ola Honningdal Grytten, leverte den 3. oktober NOU 2022: 14 Inntektsmåling i jordbruket. 

Departementet sender med dette NOUen ut på høring.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 16. januar 2023.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser. 

Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar.

Med hilsen

Nils Øyvind Bergset (e.f.)              Jakob Simonhjell
avdelingsdirektør                          seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

·         Akademikerne

·         Animalia

·         Arbeids- og inkluderingsdepartementet

·         Baker - og konditoribransjens landsforening

·         Barne- og familiedepartementet

·         Bondens Marked Norge

·         COOP Norge SA

·         Dagligvareleverandørens forening

·         Debio

·         Det Kgl Selskap for Norges Vel

·         Dyrebeskyttelsen Norge

·         Dyrevernalliansen

·         Finansdepartementet

·         Forbrukerrådet

·         Forsvarsdepartementet

·         Gartnerhallen SA

·         GENO SA

·         Gjensidige Nor Forsikring

·         Grøntprodusentenes Samarbeidsråd

·         Helse- og omsorgsdepartementet

·         Hoff SA

·         Hovedorganisasjonen VIRKE

·         Justis- og beredskapsdepartementet

·         Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

·         Klima- og miljødepartementet

·         Kommunal- og distriktsdepartementet

·         Konkurransetilsynet

·         Kornbøndenes Interesseorganisasjon

·         Kultur- og likestillingsdepartementet

·         Kunnskapsdepartementet

·         Landbruksdirektoratet

·         Landsorganisasjonen i Norge

·         Naturviterne

·         NHO Mat og Drikke

·         NOAH - for dyrs rettigheter

·         Norges Birøkterlag

·         Norges Bondelag

·         Norges Bygdekvinnelag

·         Norges Bygdeungdomslag

·         Norges Colonialgrossisters Forbund

·         Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

·         Norges Pelsdyralslag

·         Norges skogeierforbund

·         NorgesGruppen

·         Norkorn

·         Norsk Bonde- og Småbrukarlag

·         Norsk Bygdeturisme og Gardsmat

·         Norsk Fjørfelag

·         Norsk Gartnerforbund

·         Norsk institutt for bioøkonomi

·         Norsk Landbrukssamvirke

·         Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

·         Norsk sau og geit

·         Norsk Seterkultur

·         Norske Landbrukstenester

·         NORSKOG

·         Norsvin

·         Nortura SA

·         Nærings- og fiskeridepartementet

·         Næringslivets Hovedorganisasjon

·         Olje- og energidepartementet

·         Q-meieriene AS

·         REMA 1000 Norge AS

·         Rørosmeieriet AS

·         Sametinget

·         Samferdselsdepartementet          

·         Stiftelsen Norsk Hjortesenter

·         Synnøve Finden Meierier

·         TINE SA

·         TYR

·         Utenriksdepartementet